Cursos de català

Revisió de l'avaluació

11. Procediment de revisió de la prova final

Si l'alumne no està d'acord amb la qualificació obtinguda pot interposar un recurs d'alçada davant la gerència del CPNL.

El termini per interposar el recurs d'alçada és d'1 mes des de l'endemà del lliurament dels resultats de les proves.

La Comissió d'Avaluació del CNL revisarà la prova final o la qualificació obtinguda en els cursos amb avaluació continuada i farà arribar un informe a la gerència del CPNL que resoldrà el recurs i en notificarà la resolució a l'alumne, en un termini màxim de 3 mesos comptadors des de la data d'interposició del recurs, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (articles 112 a 122).