Cursos de català

Anul·lació de grups

7. Canvis d'horari, nivell o grau, o trasllat de curs


■  Canvis d'horari
 

Un cop formalitzada la matrícula, només s'admetran canvis d'horari en el supòsit d'incompatibilitat horària produïda amb posterioritat a la inscripció al curs pels motius següents:

  • L'alumne es matricula en un centre docent oficial amb un horari incompatible amb el curs.

  • Es produeix un canvi d'horari laboral de l'alumne.


■  Canvi de nivell o grau
 

Un cop formalitzada la matrícula, només s'acceptaran canvis de nivell o grau a proposta del professor.

Aquest canvi només es podrà dur a terme si hi ha places vacants en el nou curs.


■  Trasllat de curs
 

S'acceptarà un trasllat de curs si l'alumne:

  • Canvia de domicili, en el cas del cursos presencials i semipresencials.

  • Sol·licita un canvi de modalitat del mateix nivell o grau, sempre que ho faci durant els 10 dies naturals posteriors a l'inici del curs.


■ Condicions
 

Per acceptar el canvi d'horari, de nivell o grau o el trasllat de curs d'un alumne, cal tenir en compte que:

  1. Només es farà el canvi si hi ha places vacants en el nou curs sol·licitat. En el supòsit que per a un curs determinat hi hagi més sol·licituds que places, es tindrà en compte l'ordre d'arribada de les sol·licituds.

  2. Qualsevol canvi d'horari, nivell o grau o trasllat de curs és definitiu per a la resta del curs.

  3. Un cop acceptat el canvi, si es demana la baixa del curs, no es retorna l'import de la matrícula.

Les sol·licituds de canvi d'horari o trasllat de curs han d'anar acompanyades dels justificants acreditatius corresponents:

  1. Fotocòpia de la matrícula del centre docent oficial

  2. Certificat de l'empresa que acrediti el canvi d'horari

  3. Certificat d'empadronament

A la pàgina web del CPNL, a Tràmits, l'alumne trobarà els formularis per gestionar les diferents sol·licituds.