Cursos de català

Revisió de l'avaluació

11. Revisió de l'avaluació

Cada CNL compta amb una Comissió d'Avaluació. Les comissions d'avaluació tenen la funció d'organitzar, establir i supervisar el procés d'avaluació de manera adequada i justa, d'acord amb els criteris de la Comissió d'Avaluació del CPNL, i d'atendre les reclamacions sobre les qualificacions que formulin els alumnes.

Qualsevol reclamació sobre les qualificacions obtingudes s'ha de fer mitjançant una sol·licitud, adreçada a la Comissió d'Avaluació del CNL, en un termini màxim de 20 dies naturals després de comunicar els resultats, en la qual s'ha de fer constar el motiu al·legat per fer-la. En cas de ser considerada procedent, la Comissió d'Avaluació del CNL farà la revisió de l'examen per tal de rectificar-ne o confirmar-ne la qualificació. Sol·licitud revisió d'examen

L'alumne rebrà el resultat de la revisió mitjançant un informe dels resultats en cada àrea de la prova en un termini màxim de 2 mesos des que ha presentat la reclamació.

Contra l'informe de la Comissió d'Avaluació del CNL l'alumne pot interposar un recurs d'alçada davant de la Presidència del CPNL en el termini d'1 mes des de la recepció de l'informe.