Cursos de català

Certificació

12. Certificació

Un cop acabat el curs, s'emet el certificat d'assoliment o de seguiment.

Els certificats dels cursos homologats (Bàsic 3, Elemental 3, Intermedi 3, Suficiència 3 i Superior), són equivalents als certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) i es corresponen a l'A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc Europeu Comú de Referència (MECR) respectivament.

En els cursos no homologats, el certificat d'assoliment acredita la superació del grau que permet continuar el procés d'aprenentatge i no equival a cap certificat de la DGPL.

El certificat d'assoliment, sigui d'un curs homologat o no homologat, també acredita l'assistència o el seguiment del curs.

Els certificats d'assistència o seguiment s'emeten únicament a petició de l'alumne.