Cursos de català

Assistència i seguiment

9. Assistència i seguiment

L'assistència o el seguiment del curs és necessari per al bon aprofitament del curs i per a l'avaluació de l'alumne. Per al seguiment del curs, l'alumne ha d'assistir a classe o connectar-se regularment.

Per poder ser avaluat:

  • En els cursos presencials i virtuals, l'alumne ha d'haver assistit al 75 % de les hores del curs.

  • En els cursos semipresencials i semivirtuals, l'alumne ha d'haver assistit al 75 % de les sessions i haver fet totes les activitats obligatòries del pla de treball.

  • En els cursos en línia, l'alumne ha d'haver fet totes les activitats obligatòries del pla de treball del curs.

L'assistència es comença a comptar a partir del primer dia de curs. Els alumnes que no tenen l'assistència requerida i/o no han fet les activitats obligatòries perden el dret a ser avaluats.

El professor controlarà l'assistència i el seguiment de l'alumne per poder emetre les certificacions pertinents.