Cursos de català

5. Tipus de matrícula

5. Tipus de matrícula

La matrícula pot ser ordinària o amb reduccions. Aquí es poden consultar els preus.

 • Poden sol·licitar la reducció del 50%:
  • els pensionistes de l'INSS o de classes passives (jubilats, pensionistes per invalidesa permanent, total o absoluta)
  • els membres de família nombrosa de categoria general
  • els membres de família monoparental de categoria general
  • les persones que tenen una discapacitat reconeguda del 33% o més
 • Poden sol·licitar la reducció del 70%:
  • els aturats
  • els membres de família nombrosa de categoria especial
  • els membres de família monoparental de categoria especial
  • les persones víctimes d'actes terroristes, els seus cònjugues i els seus fills i filles
  • les persones víctimes de violència de gènere
  • les persones en situació de precarietat

La matrícula dels cursos de nivell superior (C2) no té cap tipus de reducció.

Les persones que tenen dret a una reducció o exempció de la matrícula han de presentar en el moment de fer la inscripció la documentació acreditativa que s'estableix al punt 6.

Totes les persones inscrites en un curs presencial amb matrícula subvencionada al 100% (curs inicial i curs oral) han de presentar-se a l'aula el primer o segon dia de classe obligatòriament. Si per motius diversos no hi poden assistir, cal que avisin el CNL on s'hagin inscrit. En el cas que no s'hi presentin i no avisin, perdran el dret a la plaça i hauran de tornar a fer el procés d'inscripció, si més endavant volen fer el curs.

El preu de la matrícula ordinària o reduïda inclou l'assegurança de l'alumne que cobreix, exclusivament, la persona inscrita en el curs.

En el cas d'haver-se matriculat en un curs de la modalitat 100% en línia caldrà que paguin l'import íntegre de la matrícula. Posteriorment, hauran de fer arribar la documentació que acrediti que tenen dret a la reducció per correu electrònic, fins a 7 dies naturals a partir de l'inici de curs, per tal de poder verificar les dades i fer el reintegrament corresponent. Aquest reintegrament es farà des del compte de Paypal i, per tant, segons la seva política de reintegraments. Si els documents es presenten fora d'aquest termini no es farà cap reintegrament.

Només es retornarà l'import de la matrícula per circumstàncies organitzatives atribuïbles al CPNL que impedeixin que es pugui dur a terme el curs.