Cursos de català

12. Revisió de l'avaluació

12. Revisió de l'avaluació

Cada centre compta amb una Comissió d'Avaluació. Les comissions d'avaluació són dels cursos presencials i en línia i tenen la funció de gestionar el procés d'avaluació de manera adequada i justa, d'acord amb els criteris de la Comissió d'Avaluació del CPNL, i d'atendre les reclamacions sobre les qualificacions que formulin els alumnes.

Qualsevol reclamació sobre les qualificacions obtingudes s'ha de fer mitjançant una sol·licitud, adreçada a la Comissió d'Avaluació del CNL, en un termini màxim de 20 dies naturals després de la publicació dels resultats, en la qual s'ha de fer constar el motiu al·legat per fer-la. En cas de ser considerada procedent, la Comissió d'Avaluació del centre farà la revisió de l'examen per tal de rectificar-ne o confirmar-ne la qualificació.

L'alumne rebrà el resultat de la revisió mitjançant un informe dels resultats en cada àrea de la prova en un termini màxim de dos mesos.

Si amb tot, l'alumne no està conforme amb el resultat de la revisió, pot interposar un recurs d'alçada davant de la presidència del CPNL en el termini d'un mes des de la recepció de l'informe on es notifica la qualificació obtinguda.