Cursos de català

6. Documentació necessària

6. Documentació necessària

Per formalitzar la inscripció, és necessari presentar els originals dels documents acreditatius.

En el cas que la persona que formalitzi la matrícula no sigui la persona interessada, cal que porti els documents acreditatius pertinents.

Els documents necessaris són:

a) DNI, NIE o passaport o equivalents de l'espai Schengen.

b) Documents vigents que en el moment de la inscripció acreditin el dret a reducció de la matrícula:

 • els pensionistes de l'INSS o de classes passives: certificat o informe acreditatiu expedit per l'INSS
 • família nombrosa: carnet vigent expedit per la Generalitat de Catalunya o òrgan equivalent d'altres administracions
 • família monoparental: carnet vigent expedit per la Generalitat de Catalunya o òrgan equivalent d'altres administracions
 • persones amb discapacitat: certificat de discapacitat o la targeta acreditativa de la discapacitat
 • aturats (cal presentar un dels documents següents):
  • certificat de demanda d'ocupació de les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya
  • informe de la situació actual expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social
  • certificat negatiu d'alta expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social
  • informe de vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social
  • justificant bancari que acrediti el cobrament de la prestació o el subsidi d'atur
  • justificant bancari que acrediti el cobrament de l'ajut familiar
  • justificant bancari que acrediti el cobrament de l'RMI (Renda Mínima d'Inserció)
 • persones víctimes d'actes terroristes: resolució del Ministeri de l'Interior
 • persones víctimes de violència de gènere (cal presentar un dels documents següents):
  • ordre de protecció judicial
  • informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis que està essent objecte de violència
  • sentència condemnatòria de la persona agressora
  • certificat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Ajuntament o centre d'acollida indicant la seva situació
 • persones en situació de precarietat (cal presentar un dels documents següents):
  • informe de situació de precarietat emès pels serveis socials de l'Ajuntament
  • justificant bancari que acrediti el cobrament de la Renda Mínima d'Inserció (RMI)

c) Impresos de matrícula:

 • fitxa d'inscripció: cal emplenar-la i retornar-la al CNL.
 • fitxa de necessitats especials: cal emplenar-la i retornar-la al CNL
 • butlleta de pagament: cal fer l'ingrés de l'import de la matrícula a "La Caixa": presencialment mitjançant "Servicaixa" o per Internet a través de "Línia Oberta".

Si en el termini de sis dies naturals no s'ha fet efectiu el pagament de la matrícula, la inscripció quedarà automàticament anul·lada i la plaça podrà ser ocupada per una altra persona. Només en el cas que no s'hagi ocupat, el CNL oferirà una segona oportunitat per tramitar el procés d'inscripció.

d) Certificat d'assoliment corresponent al darrer curs aprovat, acreditació de la prova de col·locació o certificat de coneixements de català reconegut.

e) L'autorització paterna, en el cas que l'alumne tingui 16 o 17 anys i no hagi fet l'escolarització obligatòria a Catalunya.