Cursos de català

8. Canvis d'horaris i de nivells

8. Canvis d'horaris i de nivells

Un cop formalitzada la matrícula no s'admeten canvis d'horari ni de nivell.

Només s'acceptaran canvis d'horari en el supòsit que un cop feta la inscripció les persones es matriculin en un centre docent oficial (universitat, institut, escola, etc.) i tinguin un horari incompatible, o bé es canviïn d'horari laboral amb posterioritat a la data de matriculació al CNL.

Només s'acceptaran canvis de nivell si l'alumne acredita un altre nivell mitjançant una prova de col·locació.

S'acceptarà un canvi d'horari o de nivell, d'acord amb les condicions següents:

  • Les sol·licituds de canvi d'horari s'han de presentar als serveis administratius del CNL i han d'anar acompanyades dels justificants acreditatius corresponents (fotocòpia de la matrícula al centre docent oficial o certificat de l'empresa).
  • Només es concedeix el canvi si hi ha places vacants en el nou horari sol·licitat. En el supòsit que per a un curs determinat hi hagi més sol·licituds que places, es tindrà en compte l'ordre d'arribada de les sol·licituds.
  • El canvi d'horari és definitiu per a la resta del curs.
  • En el cas de canvi en un curs del mateix nivell, però amb una altra durada, el CPNL no retornarà els diners si l'import del nou curs és inferior i l'alumne abonarà la diferència si l'import és superior.