Cursos de català

9. Baixes i abandonaments

9. Baixes i abandonaments

Si l'alumne no pot continuar assistint a classe o seguir un curs en línia amb regularitat, per motius laborals, d'estudis, de salut, etc., la seva inscripció ha de donar-se de baixa per tal que pugui tornar-se a inscriure en qualsevol altre període d'inscripció. Aquesta baixa s'ha de formalitzar en els serveis administratius corresponents, per escrit, al més aviat possible i, en tot cas, en un termini no superior als quinze dies naturals posteriors al de l'última assistència a classe o de l'última activitat registrada en un curs en línia. En cap cas, aquesta baixa implica el retorn de la matrícula.

En cas de no formalitzar la baixa, es considerarà que han abandonat el curs les persones que hagin faltat 12 hores d'assistència continuades en un curs presencial de 90 hores o més o que hagin faltat 6 hores d'assistència continuades en un curs presencial de 45 hores. En el cas dels cursos en línia, es considerarà que han abandonat el curs si han deixat d'accedir a la plataforma durant 30 dies naturals en un curs.