Transparència

Procediments i actuacions jurídiques

Normativa sectorial autonòmica

- Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

- Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els procediments de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.