Transparència

Directius

Informació identificativa i econòmica

 
Càrrec Persona que l'ocupa Retribució bruta anual Perfil professional
Gerent Josep Madorell i Bonora 74.640 € Perfil

El Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l'Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, aprovat per l'Acord GOV/82/2016, de 21 de juny, preveu que cal fer públiques les agendes oficials dels alts càrrecs amb els grups d'interès, la relació d'obsequis i les invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments.

Indemnitzacions i dietes: No es percep cap import per aquests conceptes.

Incompatibilitat: No hi ha resolucions