Tractament: Butlletins

CLÀUSULA INFORMATIVA D'ACTIVITAT DE TRACTAMENT

Nom del tractament: BUTLLETINS

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals

Identitat: Consorci per a la Normalització Lingüística

Adreça: Carrer de Muntaner, 221 (08036 - Barcelona)

Contacte delegat de Protecció de Dades: dpd(ELIMINAR)@cpnl.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals

Tramesa de comunicacions informatives relacionades amb les activitats i serveis del CPNL als usuaris que en donar-se d'alta en aquestes activitats i serveis (cursos, concursos, promocions, activitats de dinamització i foment, esdeveniments culturals) marquen la casella corresponent, o bé als usuaris que se subscriuen als butlletins, i gestió de les sol·licituds d'alta, baixa, modificació de les subscripcions.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades

Conservarem les dades personals mentre no demaneu que se suprimeixin.

Raó per la qual utilitzem les vostres dades personals

La base legal que ens permet tractar les vostres dades personals és el vostre consentiment (article 6.1.a del RGPD). Podeu retirar-lo en qualsevol moment.

A quins destinataris comunicarem les vostres dades?

No comunicarem les vostres dades a tercers.

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) tracta dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del Reglament general de protecció de dades, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservarien per a exercir o defensar reclamacions.

En determinades circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. El CPNL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets?

Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Gerència del Consorci per a la Normalització Lingüística per correu postal (carrer de Muntaner, 221, 08036 - Barcelona) o bé per correu electrònic adreçat a cpnl(ELIMINAR)@cpnl.cat.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant un escrit o per mitjà de la seva seu electrònica.