25 anys fent bategar el català

Centres


Sala de Premsa

Glossari del CPNL

Mots i sigles més habituals al CPNL

Mots

► Acompanyament lingüístic
(coaching lingüístic)

Procés d'aprenentatge personalitzat i fet a mida que té com a objectiu millorar les habilitats comunicatives orals i escrites de l'usuari.

► Auditoria lingüística

Procés que té com a objectiu detectar les mancances comunicatives d'una organització en una o més llengües i implementar mesures  per solucionar aquests dèficits.

► Autonomia lingüística

Es considera que una persona té autonomia lingüística quan no depèn d'un servei d'assessorament lingüístic per elaborar textos que s'adeqüin a la normativa.

► Certificat d'assistència i assoliment

Document que s'expedeix a les persones que superen un curs i hi ha assistit un 75% de les sessions.

► Certificat d'assistència

Document que s'expedeix a les persones que no superen un curs i hi ha assistit un 75% de les sessions.

► Competència comunicativa

La capacitat de resoldre de manera eficaç i adequada intercanvis comunicatius en una comunitat lingüística, tenint en compte les normes gramaticals i també les normes socials d'ús de la llengua de cada context històric i cultural. És doncs,  la capacitat de comprendre i d'expressar-se respectant la gramàtica i les normes d'ús del context.

► Cursos complementaris

Són cursos que complementen i amplien els coneixements obtinguts als cursos generals. En alguns casos, s'adrecen a col·lectius professionals específics.

► Cursos generals

Són els cursos que segueixen els programes de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL), els quals estan elaborats d'acord amb el que estableix el Marc europeu comú de referència (MECR). Corresponen als nivells inicial (A1), bàsic (A2), elemental (B1), intermedi (B2), de suficiència (C1) i superior (C2).

► Dinamització lingüística

La dinamització lingüística és la planificació i la realització d'accions per fomentar, incrementar i estendre l'ús social de la llengua catalana i les actituds que l'afavoreixen.

Entitats col·laboradores (Voluntariat per la llengua)

Les entitats i associacions que s'adhereixen al programa Voluntariat per la llengua hi col·laboren donant-li suport mitjançant la difusió, l'aportació de persones voluntàries o aprenentes d'entre els seus associats, la constitució de parelles, l'obertura de les seves activitats a voluntaris i a aprenents o la col·laboració puntual per a l'organització d'activitats conjuntament amb els centres de normalització lingüística del CPNL.

► Espai DIN (espai de dinamització)

Blog del CPNL creat amb el propòsit de compartir projectes de foment de l'ús de la llengua catalana.

► Establiments col·laboradors (Voluntariat per la llengua)

Els establiments que signen un acord de col·laboració amb el CPNL es comprometen a vetllar per l'ús del català en l'atenció al públic i facilitar que els persones que participen en el programa Voluntariat per la llengua puguin practicar-lo. És a dir, garanteixen que les persones que vagin a l'establiment trobaran facilitats per expressar-se i ser ateses en català, encara que el parlin amb dificultat.

► Gestió lingüística

Conjunt de mesures organitzatives, de processos i de recursos que aplica una organització per a l'execució de la política lingüística.

► Grau d'aprenentatge

Els graus d'aprenentatge són els cursos que cal fer per obtenir un nivell complet. En la majoria d'ocasions cal superar tres graus per adquirir un nivell complet, tot i que de vegades el curs que s'ofereix ja és de tot el nivell.

► Indexplà

És una de les eines principals per realitzar una auditoria lingüística. Consisteix en un qüestionari que recull dades sobre criteris, usos, actituds i perfils lingüístics d'una organització. Mitjançant una aplicació web es pot calcular automàticament una mitjana ponderada sobre l'ús lingüístic en català de l'organització.

► Justificant d'assistència

Document que s'expedeix a les persones que estan fent un curs o que no han assistit al 75% de les sessions.

► Marc europeu comú de referència (MECR)

Document elaborat pel Consell d'Europa i publicat en català el 2003 amb l'objectiu d'oferir uns criteris comuns per anivellar el coneixement de totes les llengües europees i per aportar criteris pedagògics i d'avaluació comuns de l'ensenyament de la llengua.

► Memòria

És el document que recull les activitats, els actes, els treballs del CPNL o d'un CNL en concret. Inclou tant dades quantitatives com qualitatives. Normalment és de caràcter anual.

► Modalitat en línia

És la modalitat d'aprenentatge a través de la plataforma virtual Parla.cat. L'aprenent segueix l'itinerari del curs des de la plataforma virtual amb l'acompanyament d'un tutor i pot practicar, revisar i consolidar les qüestions de llengua que li permetran adquirir la competència comunicativa del nivell.

► Modalitat combinada

És la modalitat d'aprenentatge dual, que combina l'aprenentatge en línia i el presencial. L'aprenent segueix en línia l'itinerari del curs amb l'acompanyament d'un tutor i compta amb unes sessions presencials per practicar la llengua oral i per tractar qüestions especifiques de llengua.

► Nivell d'aprenentatge

El nivell d'aprenentatge (o de coneixements) sempre correspon a un nivell complet dels que proposa el Marc Europeu Comú de Referència (MECR). En el cas del català un nivell seria el  nivell inicial, que correspon a l'A1 del MECR, el nivell bàsic, que correspon a l'A2 del MECR,  el nivell elemental o B1 del MECR, el nivell intermedi o B2 del MECR, el nivell de suficiència o C1 del MECR i el nivell superior o C2 del MECR.

► Parella lingüística (Voluntariat per la llengua)

Parella formada per un voluntari i un aprenent en el marc del programa Voluntariat per la llengua per conversar en català.

► Projecció

L'Àmbit de Projecció i Comunicació del Consorci per a la Normalització Lingüística té com a funció fer visible de manera coherent les activitats que s'hi desenvolupen.

► Projecte

És el document que es refereix al conjunt d'objectius, activitats i indicadors que es planteja de portar a terme el CPNL o un CNL en concret.

► Reglament d'ús de la llengua catalana (o reglament d'usos lingüístics)

És un document que regula la utilització del català en els diversos àmbits lingüístics d'una organització pública o privada, tant pel que fa a les comunicacions internes orals i escrites, com a les relacions amb l'administració, les relacions institucionals, les comunicacions en general, publicacions, publicitat, provisió de llocs de treball, etc.

► Sessions de sensibilització

Tallers adreçats al personal d'una organització per ajudar-los a millorar la gestió del multilingüisme i promoure el respecte a la diversitat lingüística amb l'objectiu d'oferir un millor servei a l'usuari.

► Voluntariat per la llengua (VxL)

Voluntariat per la llengua  és un programa impulsat per la Direcció General de Política Lingüística  de la Generalitat de Catalunya i gestionat territorialment pel Consorci per a la Normalització Lingüística. El VxL posa en contacte una persona que parla habitualment català amb una altra que en té coneixements bàsics i que vol parlar-lo, perquè es trobin i parlin on vulguin, quan vulguin i del que vulguin durant un mínim de 10 hores (una hora a la setmana). S'adreça només a persones majors d'edat.
 

Sigles

 • AMPA - associació de mares i pares
 • B1 - bàsic 1
 • B2 - bàsic 2
 • B3 - bàsic 3
 • BB - bàsic
 • C2 - superior
 • CCC - Confederació de Comerç de Catalunya
 • CCOO - Comissions Obreres
 • CEJFE - Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
 • CFA - centre de formació d'adults
 • CINC - cinema infantil en català
 • CNL - centre de normalització lingüística
 • CPNL - Consorci per a la Normalització Lingüística
 • CPS - centre de promoció social
 • DGI - Direcció General per a la Immigració
 • DGPL - Direcció General de Política Lingüística
 • DOGC - Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
 • E1 - elemental  1
 • E2 - elemental 2
 • E3 - elemental 3
 • EAPC - Escola d'Administració Pública de Catalunya
 • EE - elemental
 • FISC - Federació Internacional d'Scrabble en Català
 • GELA - Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades
 • I1 - intermedi 1
 • I2 - intermedi 2
 • I3 - intermedi 3
 • IEC - Institut d'Estudis Catalans
 • ILC - Institució de les Lletres Catalanes
 • IN - inicial
 • II - intermedi
 • MECAL - Màster d'Ensenyament de Català per a l'Acolliment Lingüístic
 • MECR - Marc europeu comú de referència
 • OC - oficina de català
 • OTG - Oficines de Treball de la Generalitat
 • PALP - pla d'autonomia lingüística personal
 • PLAC - pla local de ciutadania
 • PIMEC - Petita i Mitjana Empresa de Catalunya
 • PIRMI - Programa Interdepartamental de Renda Mínima d'Inserció
 • PRT - Programa de Reincorporació al Treball
 • RULC - reglament per a l'ús de la llengua catalana 
 • S1 - suficiència 1
 • S2 - suficiència 2
 • S3 - suficiència 3
 • SAL - Servei d'Assessorament Lingüístic
 • SC - servei de català
 • SCC - servei comarcal de català
 • SLC - servei local de català
 • SOC - Servei d'Ocupació de Catalunya
 • SS - suficiència
 • TIC - Tecnologies de la informació i la comunicació
 • TNL - tècnic de normalització lingüística
 • UGT - Unió General de Treballadors
 • UFEC - Unió de Federacions Esportives de Catalunya
 • VxL - Voluntariat per la llengua

Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter