Política Lingüística presenta els resultats de l'Enquesta d'usos lingüístics 2018 al Penedès en una sessió en línia

CNL de Tarragona

Altres

Els coneixements i usos del català en aquest àmbit territorial superen la mitjana de Catalunya i és el territori amb l'índex de transmissió intergeneracional del català més elevat

La darrera Enquesta d'usos lingüístics de la població, l'EULP 2018, indica que al Penedès un 97,2 % de la població de 15 anys i més entén el català, un 85,3 % el sap parlar, un 90,3 % el sap llegir i un 69,2 % el sap escriure. Són percentatges que superen els del conjunt de Catalunya en totes les habilitats. En nombres absoluts, al Penedès, hi ha 383.403 persones de 15 anys i més que entenen el català, 336.770 que el saben parlar, 321.100 que el saben llegir i 242.400 persones que el saben escriure.

D'altra banda, el percentatge de població que usa el català (80,6 %) és més alt que el de la mitja de Catalunya (76,4 %). Cal destacar que un 45,9 % de la població adulta del Penedès l'usa al llarg del dia tot i que no és la seva llengua inicial.

Aquests són alguns dels resultats principals de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població al Penedès presentats en la sessió en línia organitzada per la Direcció General de Política Lingüística avui, divendres 19 de juny. Introduïda per la sub-directora general de Política Lingüística, Marta Xirinachs, la sociòloga de la Direcció General de Política Lingüística Anna Torrijos ha exposat quina és la situació sociolingüística en aquest territori i també en comparació amb el conjunt de Catalunya. La sessió del Penedès és la segona que es fa en línia després de la del Maresme, que va tenir lloc setmanes enrere.

L'impacte demogràfic

Catalunya presenta diferències sociolingüístiques segons l'àmbit territorial, arran de les diferents evolucions demogràfiques. Al Penedès, segons les dades del padró continu d'habitants de 2003, quan es va fer la primera edició de l'Enquesta, la població nascuda a l'estranger representava un 8,7 % (32.206 persones) sobre el conjunt de la població, mentre que el 2018 representa un 14,7 % (69.676) de la població. Al Penedès hi destaca especialment el pes de la població nascuda a la resta de l'Estat, que ha anat disminuint de proporció en els últims anys: l'any 2003 la població nascuda a la resta de l'Estat representava el 23,8 % (88.314 persones) i al 2018 representa el 17,1 % (80.917 persones). Ara bé, la disminució en nombres absoluts no ha estat tan acusada com a la resta de Catalunya, on ha disminuït un 27 %, ja que al Penedès la disminució de població nascuda a la resta de l'Estat ha estat d'un 9 % des de 2003.

L'àmbit metropolità, el Camp de Tarragona i el Penedès són els territoris que van experimentar un creixement més important de població al llarg de la segona meitat del segle XX, a causa d'un intens procés d'immigració que provenia de la resta de l'Estat.

Si es comparen les característiques de la població del Penedès amb el conjunt de Catalunya hi ha gairebé 4 punts menys de nascuts a l'estranger i uns percentatges similars de nascuts a la resta de l'Estat. Aquestes diferències es noten especialment en la població jove perquè

al conjunt de Catalunya a l'entorn del 29 % de la població d'entre 15 a 44 anys és nascuda a l'estranger i, en canvi, al Penedès és el 21 % de la població jove que és nascuda a l'estranger. Cal destacar que al Penedès hi ha més població a la franja d'edat dels 45 a 64 anys.

Vols compartir aquesta notícia?