Superior (C2)

OBJECTIU GENERAL DEL CURS

Comprendre tot el que es llegeix o s'escolta i expressar-se oralment i per escrit amb naturalitat, fluïdesa i precisió en les situacions complexes de l'àmbit públic, acadèmic i professional, tot emprant un repertori lingüístic ampli sobre temes abstractes o tècnics i mostrant una bona capacitat d'adaptar el missatge a les necessitats de l'auditori i a la finalitat del discurs.

DESTINATARIS

Persones que tenen una competència general força desenvolupada però que volen adquirir competències i habilitats lingüístiques avançades, que li han de permetre comunicar-se amb un grau més elevat d'excel·lència tant en l'àmbit personal com, especialment, en el professional i acadèmic.

Les persones interessades a fer el nivell superior (C2) que no tinguin el certificat de coneixements de Suficiència (C1) del CPNL  o de la Secretaria de Política Lingüística (SPL) hauran de fer obligatòriament una prova de col·locació.

CONTINGUTS

Intervenir en una taula rodona

 • Reconèixer els aspectes que fan que una intervenció oral sigui eficaç.
 • Aplicar tècniques per organitzar les idees.
 • Reflexionar sobre la variació lingüística i sobre la llengua estàndard.
 • Extreure les idees principals de textos orals i escrits.
 • Utilitzar tècniques per generar idees a partir de la informació de diverses fonts.
 • Elaborar guions i valorar l'eficàcia dels arguments seleccionats.
 • Identificar l'estructura d'una notícia.
 • Redactar textos informatius.
 • Valorar els recursos de cortesia lingüística.
 • Exposar informació i defensar la posició personal per convèncer, persuadir, dirigir, etc.

Escriure un article per a una revista

 • Reconèixer l'estructura d'un article i d'un parlament breu.
 • Localitzar i interpretar de manera efectiva informació en diferents codis (text, hipertext, elements icònics...).
 • Tornar a formular idees extretes de textos.
 • Escollir els arguments adequats per elaborar un text eficaç, tant oral com escrit.
 • Elaborar un article.
 • Preparar un guió com a suport per fer un parlament breu.
 • Reconèixer i aplicar els aspectes que fan que un text, tant oral com escrit, sigui atractiu.
 • Exposar informació de manera objectiva en un parlament breu.

Redactar una entrada per a un blog

 • Reconèixer i explorar les característiques dels textos descriptius.
 • Planificar i escriure un text descriptiu.
 • Analitzar la tipologia textual, el to i el punt de vista d'una entrada en un blog.

Elaborar un informe

 • Produir textos sintetitzant la informació de diverses fonts.
 • Interpretar i valorar críticament textos.
 • Exposar informació i defensar-la.
 • Donar una forma nova a una informació extreta d'una presentació oral.
 • Planificar i escriure un informe.

Escriure la ressenya d'un llibre

 • Identificar la ressenya enfront d'altres tipus de text.
 • Analitzar ressenyes literàries ja existents, que et serviran de mostra per elaborar la teva ressenya.
 • Aplicar a la ressenya les tècniques de generació, elaboració i organització de les idees que has après en les unitats anteriors.
 • Aplicar a la ressenya les tècniques de tria d'informació a partir de textos orals i escrits que has après en les unitats anteriors.
 • Redactar altres textos argumentatius com l'article d'opinió.
 • Elaborar una ressenya literària.

Fer una roda de premsa

 • Conèixer les abreviacions més usuals.
 • Extreure les idees principals de textos orals i escrits.
 • Reconèixer diferents gèneres periodístics.
 • Consolidar estratègies per parlar en públic.
 • Planificar i escriure un reportatge interpretatiu.

Els continguts gramaticals assolits al nivell de Suficiència (C1) es consolidaran al llarg del curs del nivell Superior (C2) mitjançant els textos que s'hi treballen.

MODALITAT

Presencial i en línia.

DURADA

90 hores

AVALUACIÓ

L'avaluació és la suma de l'avaluació de curs (i per tant del seguiment de les tasques proposades pel professor) més la nota final de la prova d'assoliment.

Per fer la prova d'assoliment és imprescindible haver assistit al 75% de les classes o haver realitzat i superat les tasques del curs en línia.

CERTIFICACIÓ

Assoliment (titulació homologada equivalent a la certificació de la Direcció General de Política Lingüística) i assistència.

Per a més informació vegeu la normativa dels cursos de català.


Per a més informació vegeu els: