Descarregar el programa en PDF

Superior (C2)

OBJECTIU GENERAL DEL CURS

Comprendre tot el que es llegeix o s'escolta i expressar-se oralment i per escrit amb naturalitat, fluïdesa i precisió en les situacions complexes de l'àmbit públic, acadèmic i professional, tot emprant un repertori lingüístic ampli sobre temes abstractes o tècnics i mostrant una bona capacitat d'adaptar el missatge a les necessitats de l'auditori i a la finalitat del discurs.

DESTINATARIS

Persones que tenen una competència general força desenvolupada però que volen adquirir competències i habilitats lingüístiques avançades, que els han de permetre comunicar-se amb un grau més elevat d'excel·lència tant en l'àmbit personal com, especialment, en el professional i acadèmic.

CONTINGUTS TEXTUALS

Intervenir en una taula rodona

 • Reconèixer els aspectes que fan que una intervenció oral sigui eficaç.
 • Aplicar tècniques per organitzar les idees.
 • Reflexionar sobre la variació lingüística i sobre la llengua estàndard.
 • Extreure les idees principals de textos orals i escrits.
 • Utilitzar tècniques per generar idees a partir de la informació de diverses fonts.
 • Elaborar guions i valorar l'eficàcia dels arguments seleccionats.
 • Identificar l'estructura d'una notícia.
 • Redactar textos informatius.
 • Valorar els recursos de cortesia lingüística.
 • Exposar informació i defensar la posició personal per convèncer, persuadir, dirigir, etc.

Escriure un article d’opinió per a un diari general

 • Reconèixer l'estructura d'un article d’opinió i d'un parlament breu.
 • Localitzar i interpretar de manera efectiva informació en diferents codis (text, hipertext, elements icònics...).
 • Reformular idees extretes de textos.
 • Escollir els arguments adequats per elaborar un text eficaç, tant oral com escrit.
 • Elaborar un article d’opinió.
 • Preparar un guió com a suport per fer un parlament breu.
 • Reconèixer i aplicar els aspectes que fan que un text, tant oral com escrit, sigui atractiu.
 • Exposar informació de manera objectiva en un parlament breu.

Redactar un apunt per a un blog

 • Localitzar i interpretar de manera efectiva informació en diferents codis (text, hipertext, elements icònics...)
 • Reformular idees extretes de textos.
 • Escollir els arguments adequats per elaborar un text eficaç.
 • Elaborar un article.
 • Reconèixer i explorar les característiques dels textos descriptius.
 • Planificar i escriure un text descriptiu.
 • Analitzar la tipologia textual, el to i el punt de vista d'un apunt en un blog.

Elaborar un informe

 • Produir textos sintetitzant la informació de diverses fonts.
 • Interpretar i valorar críticament textos.
 • Exposar informació i defensar-la.
 • Donar una forma nova a una informació extreta d'una presentació oral.
 • Planificar i escriure un informe.

Escriure la ressenya d'un llibre

 • Identificar la ressenya enfront d'altres tipus de text.
 • Analitzar ressenyes literàries ja existents, que serviran de mostra per elaborar la ressenya.
 • Aplicar a la ressenya les tècniques de generació, elaboració i organització de les idees que s’han après en les unitats anteriors.
 • Aplicar a la ressenya les tècniques de tria d'informació a partir de textos orals i escrits que s’ha treballat en les unitats anteriors.
 • Redactar altres textos argumentatius com l'article d'opinió.
 • Elaborar una ressenya literària.

Fer una roda de premsa

 • Conèixer les abreviacions més usuals.
 • Extreure les idees principals de textos orals i escrits.
 • Reconèixer diferents gèneres periodístics.
 • Consolidar estratègies per parlar en públic.
 • Planificar i escriure un reportatge interpretatiu.

CONTINGUTS LINGÜÍSTICS

Recursos, puntuació i aspectes gramaticals

 • Conèixer els recursos lingüístics que poden ajudar a millorar el català.
 • Aprendre i triar el recurs lingüístic més adequat per resoldre dubtes.
 • Consolidar l’ús dels signes de puntuació.
 • Consolidar els continguts gramaticals. Els continguts gramaticals assolits al nivell de Suficiència (C1) es consoliden al llarg del curs del nivell Superior (C2) mitjançant els textos que s’hi treballen.

MODALITAT

Presencial i en línia.

Dedicació segons la intensivitat del curs:

 • anual: 4-6 hores setmanals
 • semestral: 10-12 hores setmanals

DURADA

90 hores

AVALUACIÓ

L'avaluació final és la suma de l'avaluació de curs (20%) més la nota de la prova d'assoliment (80%).

Per poder presentar-se a la prova d'assoliment s’han d’acomplir uns requisits depenent de la modalitat. Consulteu la normativa dels cursos de català.

CERTIFICACIÓ

Assoliment (titulació homologada equivalent a la certificació del departament competent en matèria de política lingüística de la Generalitat de Catalunya i assistència o seguiment.

Per a més informació vegeu la normativa dels cursos de català.


Per a més informació vegeu els: