Cursos de català

Intermedi 3

Intermedi 3

OBJECTIU GENERAL DEL CURS

Comprendre explicacions orals d'un cert grau de complexitat, textos de divulgació i de cultura popular, exposar oralment fets i opinions breus, i escriure textos dels àmbits laboral i social amb l'adequació, la coherència i la cohesió adequades.

DESTINATARIS

Persones que dominen en gran part la llengua oral, i tenen per objectiu aprendre a expressar-se per escrit i oralment en varietat estàndard i en diferents registres, de manera prou precisa, fluida i correcta perquè pugui ser comprensible per al receptor i amb un grau de coherència i adequació acceptables.

CONTINGUTS

Expressió oral

Lectura i intervenció argumentativa.

Expressió escrita

Article d'opinió, carta formal i sol·licitud.

Gramàtica i lèxic

  • Ortografia: a/e, o/u, les palatals, les laterals i la h.
  • La dièresi.
  • El nom i l'adjectiu: flexió de gènere i nombre.
  • Pronoms: C. preposicional, atribut i CC.
  • Relatiu àton que.
  • Verbs irregulars: 2a i 3a conjugacions.
  • Paraules compostes (ús del guionet) i frases fetes. 

Durant el curs tots aquests continguts es treballen de manera interrelacionada.

MODALITAT

Presencial i en línia.

DURADA

45 hores

AVALUACIÓ

L'avaluació és la suma de l'avaluació de curs (i per tant del seguiment de les tasques proposades pel professor) més la nota final de la prova d'assoliment.

Per fer la prova d'assoliment és imprescindible haver assistit al 75% de les classes o haver realitzat i superat les tasques del curs en línia.

CERTIFICACIÓ

Assoliment (titulació homologada equivalent a la certificació de la Direcció General de Política Lingüística) i assistència.

Per a més informació vegeu la normativa dels cursos de català.


Per a més informació vegeu els: