Cursos de català

Intermedi 2

Descarregar en PDF

Intermedi 2

OBJECTIU GENERAL DEL CURS

Comprendre textos orals breus i textos escrits informatius dels mitjans de comunicació, poder intervenir breument en mitjans de comunicació i poder escriure correspondència breu i comunicats informatius, amb adequació, coherència i cohesió.

DESTINATARIS

Persones que dominen en gran part la llengua oral i tenen per objectiu aprendre a expressar-se per escrit i oralment en varietat estàndard i en diferents registres, de manera prou precisa, fluida i correcta perquè pugui ser comprensible per al receptor i amb un grau de coherència i adequació acceptables.

CONTINGUTS

Expressió oral

Intervencions en mitjans de comunicació i intervencions breus en reunions.

Expressió escrita

 • Correspondència d'àmbit familiar: la postal, la carta (el missatge de correu electrònic).
 • Comunicats per ser llegits i textos informatius breus: els anuncis.

Gramàtica i lèxic

 • Modalitats de l'oració.
 • Oracions impersonals: verb haver-hi, verbs meteorològics i oracions passives amb el pronom es.
 • Funcions sintàctiques (CD, CI i CN), diftong, hiat i dièresi.
 • Ortografia: vibrants, oclusives i nasals.
 • L'article neutre.
 • Els quantitatius i els indefinits.
 • Pronoms febles (CD, CI i CC. de lloc).
 • Preposicions i conjuncions.
 • Verbs: 2a i 3a conjugació i les formes no personals.
 • Perífrasis verbals de probabilitat i d'imminència.
 • Sinònims, antònims i derivats.

Durant el curs tots aquests continguts es treballen de manera interrelacionada.

MODALITAT

Presencial i en línia.

DURADA

45 hores

AVALUACIÓ

L'avaluació és continuada a partir del seguiment de les tasques del curs.

CERTIFICACIÓ

Assoliment i assistència.

Per a més informació vegeu la normativa dels cursos de català.


Per a més informació vegeu els: