Cursos de català

Intermedi 2

Descarregar en PDF

Intermedi 2

OBJECTIU GENERAL DEL CURS

Comprendre textos orals breus i textos escrits informatius dels mitjans de comunicació, poder intervenir breument en mitjans de comunicació i poder escriure correspondència breu i comunicats informatius, amb adequació, coherència i cohesió.

DESTINATARIS

Persones que dominen en gran part la llengua oral i tenen per objectiu aprendre a expressar-se per escrit i oralment en varietat estàndard i en diferents registres, de manera prou precisa, fluida i correcta perquè pugui ser comprensible per al receptor i amb un grau de coherència i adequació acceptables.

CONTINGUTS

Expressió oral

 • La lectura en veu alta de comunicats informatius.
 • La intervenció oral breu per expressar l'opinió personal.
 • L'adequació: el registre.

Expressió escrita

 • L'anunci.
 • La carta i el correu electrònic personals.
 • El guió com a suport de l'exposició oral.
 • La postal.

Gramàtica i lèxic

 • La modalitat de l'oració. 
 • Les oracions impersonals.
 • La síl·laba, els diftongs i els hiats. 
 • La dièresi.
 • Les consonants vibrants: r / rr.
 • Les consonants oclusives: p/b, t/d, c/g
 • Les consonants nasals: m, n i el dígraf ny.
 • Els verbs regulars i irregulars de la 2a conjugació.
 • Els verbs regulars i irregulars de la 3a conjugació.
 • Les formes no personals del verb: infinitiu, gerundi i participi.
 • L'imperatiu.
 • Les perífrasis verbals d'imminència i probabilitat.
 • El complement directe i els pronoms que el substitueixen.
 • El complement indirecte i els pronoms que el substitueixen.
 • El complement del nom.
 • Els pronoms febles: formes plenes, elidides, reforçades i reduïdes de CD i CI.
 • Els pronoms febles: pronoms en i hi en verbs de moviment. 
 • Els interrogatius i les oracions interrogatives.
 • Els adverbis.
 • Les preposicions i locucions prepositives.
 • Els quantitatius i els indefinits.
 • Els connectors temporals i causals com a organitzadors de la informació.
 • Els signes de puntuació: punts suspensius, punt i a part i signes d'interrogació i d'admiració.
 • Les convencions: símbols, sigles, abreviatures i principals usos de les majúscules.
 • Lèxic: derivació i habilitació.
 • Lèxic: locucions i frases fetes.
 • Lèxic: sinònims i antònims.

Durant el curs tots aquests continguts es treballen de manera interrelacionada.

MODALITAT

Presencial i en línia.

DURADA

45 hores

AVALUACIÓ

L'avaluació és continuada a partir del seguiment de les tasques del curs.

CERTIFICACIÓ

Assoliment i assistència.

Per a més informació vegeu la normativa dels cursos de català.


Per a més informació vegeu els: