Cursos de català

Intermedi 1

Intermedi 1

OBJECTIU GENERAL DEL CURS

Comprendre textos informatius i instructius de diversos àmbits (fullets, instruccions, prospectes...), i mantenir converses i entrevistes mitjanament formals, produirà textos orals breus i escriurà textos breus dels àmbits familiar, laboral i social.

DESTINATARIS

Persones que dominen en gran part la llengua oral, i tenen per objectiu aprendre a expressar-se per escrit i oralment en varietat estàndard i en diferents registres, de manera prou precisa, fluida i correcta perquè pugui ser comprensible per al receptor i amb un grau de coherència i adequació acceptables.

CONTINGUTS

Expressió oral

El missatge al contestador automàtic.

Expressió escrita

La nota, l'avís i l'anunci.

Gramàtica i lèxic

 • L'alfabet, variants gràfiques, els dígrafs i la síl·laba.
 • Ortografia: a/e, o/u, b/v, essa sorda i essa sonora.
 • Les regles d'accentuació i l'accent diacrític.
 • L'oració, el substantiu i l'adjectiu.
 • Els demostratius: l'article, l'apòstrof, els possessius i els numerals.
 • El verb: 1a conjugació.
 • La perífrasi d'obligació.
 • Els adverbis.
 • Els pronoms personals forts i els pronoms febles (apostrofació i guionet).
 • Les preposicions.
 • Les interferències lèxiques. 

Durant el curs tots aquests continguts es treballen de manera interrelacionada.

MODALITAT

Presencial i en línia.

DURADA

45 hores

AVALUACIÓ

L'avaluació és continuada a partir del seguiment de les tasques del curs.

CERTIFICACIÓ

Assoliment i assistència.

Per a més informació vegeu la normativa dels cursos de català.


Per a més informació vegeu els: