Cursos de català

Intermedi 1

Intermedi 1

OBJECTIU GENERAL DEL CURS

Comprendre textos informatius i instructius de diversos àmbits (fullets, instruccions, prospectes...), i mantenir converses i entrevistes mitjanament formals, així com produir textos orals breus i escriure textos breus dels àmbits familiar, laboral i social.

DESTINATARIS

Persones que dominen en gran part la llengua oral, i tenen per objectiu aprendre a expressar-se per escrit i oralment en varietat estàndard i en diferents registres, de manera prou precisa, fluida i correcta perquè pugui ser comprensible per al receptor i amb un grau de coherència i adequació acceptables.

CONTINGUTS

Expressió oral

El missatge al contestador automàtic i les converses mitjanament formals.

Expressió escrita

La nota, l'avís, la invitació i la felicitació.

Gramàtica i lèxic

 • L'alfabet, variants gràfiques, els dígrafs i la síl·laba.
 • Ortografia: a/e, o/u, b/v, essa sorda i essa sonora.
 • Les regles d'accentuació i l'accent diacrític.
 • L’oració simple.
 • El gènere i nombre del substantiu i l’adjectiu.
 • Els determinants: l’article, l’apòstrof, els possessius, els demostratius i els numerals.
 • Nocions bàsiques del verb i els verbs de la 1a conjugació.
 • Les perífrasis d’obligació.
 • Els adverbis.
 • Els pronoms personals forts.
 • Els pronoms reflexius (apostrofació i guionet).
 • Els pronoms febles (apostrofació i guionet).
 • Les preposicions i les contraccions.
 • Les interferències lèxiques i la precisió lèxica. 

Durant el curs tots aquests continguts es treballen de manera interrelacionada.

MODALITAT

Presencial i en línia.

DURADA

45 hores

AVALUACIÓ

L'avaluació és continuada a partir del seguiment de les tasques del curs.

CERTIFICACIÓ

Assoliment i assistència.

Per a més informació vegeu la normativa dels cursos de català.


Per a més informació vegeu els: