Cursos de català

Normes de convivència

1. Objectiu

Totes les persones que participen en les activitats del CPNL tenen el dret a conviure en un bon clima i el deure de facilitar-lo amb les seves actituds i conducta.

L'objectiu d'aquestes normes de convivència és garantir l'exercici d'aquests drets i deures de tots els membres de la comunitat del CPNL.

2. Principis generals

Aquestes normes s'inscriuen en el marc de l'acció formativa i tenen per finalitat contribuir a la millora del procés d'aprenentatge. Parteixen de la convicció que és millor la prevenció que la sanció. Per aquest motiu:

La Direcció del Centre de Normalització Lingüística (CNL) ha de vetllar per:

Afavorir la convivència en el CNL, garantir el compliment de les Normes de convivència i adoptar les mesures disciplinàries que corresponguin.

Garantir l'exercici dels drets i deures de tots els membres de la comunitat del CPNL, i orientar l'exercici d'aquests drets a l'assoliment dels objectius del procés d'aprenentatge.

Tot el personal és responsable, en l'àmbit de les seves funcions i competències, de vetllar perquè es respectin l'ordre i la disciplina en el CNL.

Concordant amb els objectius d'aquestes normes de convivència, la gradació en l'aplicació de sancions tindrà en compte en cada cas els criteris següents:

 1. Les circumstàncies personals, familiars i socials i l'edat de l'alumne afectat.
 2. La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva.
 3. La repercussió de la sanció en la millora del procés d'aprenentatge de l'alumne afectat i de la resta de l'alumnat.
 4. La repercussió objectiva en l'activitat del CNL de l'actuació que se sanciona.
 5. La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen.

La mediació és un mètode de resolució de conflictes mitjançant la intervenció d'una tercera persona, amb l'objectiu d'ajudar les parts a obtenir un acord satisfactori.

La direcció del CNL té la facultat d'intervenir directament, per activar la mediació i intermediar en els conflictes que es generin entre els membres de la comunitat del CPNL.

El procés de mediació pot utilitzar-se com a estratègia preventiva en la gestió de conflictes entre membres de la comunitat del CPNL, estiguin o no tipificats com a conductes lleument contràries o greument perjudicials per a la convivència en el CNL.

Es pot oferir la mediació com a estratègia de reparació o de reconciliació, un cop aplicada una mesura correctora o una sanció, per tal de restablir la confiança entre les persones i proporcionar nous elements de resposta en situacions semblants que es puguin produir.


3. Conductes perjudicials per a la convivència en el CNL. Tipologia de faltes:

3.1. Faltes lleus

Es considera que són conductes contràries a la convivència en el CNL les següents:

 1. Actes que pertorbin el desenvolupament de les activitats de la classe, com ara: sortides de to, tant a l'aula com a fora, causar reiteradament soroll als passadissos mentre es fan classes o exàmens o negar-se reiteradament a participar a les activitats d'aprenentatge proposades pel professorat.
 2. Conductes que puguin impedir o dificultar l'exercici del dret o el compliment del deure d'aprendre a la resta del grup.
 3. Tracte incorrecte i desconsiderat cap a altres membres de la comunitat del CPNL.
 4. Causar petits danys en instal·lacions, mobiliari, materials o documents del CNL o en les pertinences dels altres membres de la comunitat del CPNL.
 5. Utilització inapropiada del material i dels béns del CNL.
 6. Fer un mal ús de les instal·lacions i de l'equipament informàtic del CNL.
 7. Fumar en qualsevol zona on no estigui permès fer-ho.
 8. Qualsevol altra incorrecció que alteri el desenvolupament normal de l'activitat que no sigui una conducta greument perjudicial per a la convivència en el CNL.


Mesures correctores

 1. Amonestació verbal: consistirà en avisos verbals o advertiments verbals sobre la conducta constitutiva de falta de l'alumne. En la mesura que sigui possible, s'intentarà que sigui privada.
 2. Expulsió de classe: si després d'una amonestació verbal, l'alumne no corregeix la seva actitud a l'aula, podrà ser expulsat de classe.
 3. Amonestació escrita: la Direcció del CNL informa per escrit a l'alumne sobre la falta comesa.
 4. Canvi de grup o de professor: consistirà a canviar l'alumne de grup i/o professor per un període de temps concret que podrà abastar el període de temps que resti per a l'acabament del curs acadèmic.
 5. Suspensió del dret d'assistència a classe: consistirà a no permetre l'assistència de l'alumne a classe durant un període màxim de cinc dies lectius.

Qui les aplica

Si les conductes contràries a la convivència tenen lloc a l'aula, serà el professor corresponent en primera instància qui intentarà corregir la conducta i n'informarà la Direcció del CNL.
Si el problema no ha pogut ser resolt pel professor, aquest remetrà el cas a la Direcció del CNL.

L'òrgan competent per imposar la mesura correctora o la sanció en aquests casos serà la Direcció del CNL, o la persona en qui delegui (responsable de servei o oficina, delegat o coordinador).
Si les conductes contràries a la convivència tenen lloc fora del l'aula, serà qualsevol membre del personal del CNL qui pot fer una amonestació verbal, i si aquesta no té l'efecte corrector esperat, es recorrerà a la Direcció del CNL o, en la seva absència, al coordinador o responsable del servei/delegació.


3.2. Faltes greus

Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el CNL les següents conductes:

 1. L'agressió física contra qualsevol membre de la comunitat del CPNL.
 2. Les injúries i ofenses contra qualsevol membre de la comunitat del CPNL.
 3. Actuacions perjudicials per a la salut i la integritat personal.
 4. Vexacions, assetjaments, persecucions, humiliacions, particularment si tenen un component sexual, racial o xenòfob.
 5. Les amenaces o coaccions contra qualsevol membre de la comunitat del CPNL.
 6. Suplantació de personalitat en actes de la vida docent.
 7. Falsificació i/o sostracció de documents acadèmics o fer-ne còpia sense el consentiment exprés del CNL.
 8. Deteriorament greu de les instal·lacions, recursos materials o documents, o en les pertinences dels altres.
 9. Sostracció de qualsevol recurs material o document del CNL, o propietat de qualsevol membre de la comunitat del CPNL.
 10. Les conductes atemptatòries de paraula o obra contra els representants en òrgans de govern, contra l'equip directiu o contra qualsevol membre de la comunitat del CPNL.
 11. Els atemptats a la intimitat, l'enregistrament i la difusió per qualsevol mitjà de reproducció no autoritzat de la imatge de qualsevol membre de la comunitat del CPNL
 12. Reiteració en un mateix curs de conductes contràries a les normes de convivència tipificades com a faltes lleus.
 13. Qualsevol altre acte dirigit directament a impedir el desenvolupament normal de les activitats.
 14. L'incompliment de les correccions imposades.


Mesures correctores

 1. Assumpció del costos econòmics. El pagament dels costos de la reparació del dany causat a les instal·lacions i material del CNL o a les pertinences dels altres membres de la comunitat del CPNL.
 2. Canvi de grup. El canvi de grup de l'alumne durant un període comprès entre 16 dies lectius i la finalització del curs acadèmic.
 3. Suspensió del dret d'assistència a classe. Suspensió del dret d'assistència al CNL o a determinades classes per un període que no pot ser superior a vint dies lectius, sense que això comporti la pèrdua del dret a l'avaluació contínua, i sens perjudici de l'obligació que l'alumne pugui realitzar determinats treballs acadèmics fora del CNL. El professor haurà de lliurar a l'alumne un pla de treball de les activitats que hagi de realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència al CNL per tal de garantir el dret a l'avaluació contínua.
 4. Privació temporal. Privació per cursar estudis al CPNL per un període de tres mesos o pel que resti per a la fi del corresponent curs acadèmic si el període és inferior.
 5. Privació definitiva. Privació definitiva per a cursar estudis al CPNL.


Qui les aplica

Les conductes que constitueixin faltes greument perjudicials per a la convivència en el CNL només podran ser sancionades després de tramitar-se el corresponent procediment, que s'iniciarà d'ofici mitjançant acord de la Direcció del CNL, a iniciativa pròpia o de qualsevol membre de la comunitat del CPNL, en un termini no superior a dos dies lectius des del coneixement dels fets. La instrucció de l'expedient correspon a un responsable (responsable de servei o oficina, delegat o coordinador) designat per la direcció del CNL.

No obstant el que indica el paràgraf anterior, la Direcció podrà, com a mesura cautelar, canviar l'alumne de grup o privar-lo del dret d'assistència a classe durant un màxim de cinc dies lectius, període que, si s'escau, es descomptarà de la sanció a complir.

NOTA: les mesures disciplinàries o correctores que el CPNL pugui aplicar no són en detriment d'altres mesures que sigui preceptiu prendre per a aquelles conductes susceptibles de ser constitutives de delicte o de falta segons l'ordenament legal vigent.


4. Procediment a seguir

La instrucció de l'expedient correspon a un responsable (responsable de servei o oficina, delegat o coordinador) designat per la Direcció del CNL. A l'expedient s'estableixen els fets i la responsabilitat de l'alumnat implicat, es proposa la sanció i, en el seu cas, l'import de reparació o restitució dels danys o materials que eventualment hagin quedat afectats per l'actuació que se sanciona.

De la incoació de l'expedient la Direcció del CNL n'informa els alumnes afectats i, en el cas de menors de 18 anys, també els progenitors o tutors legals. Sense perjudici de les altres actuacions d'instrucció que es considerin oportunes, abans de formular la proposta definitiva de resolució, l'instructor de l'expedient ha d'escoltar els alumnes afectats, i també els progenitors o tutors legals si escau, i els ha de donar vista de l'expedient completat fins a la proposta de resolució provisional perquè puguin manifestar la seva conformitat amb allò que s'estableix i es proposa a l'expedient o perquè hi puguin formular al·legacions. El termini per fer el tràmit de vista de l'expedient, del qual ha de quedar constància escrita, és de cinc dies lectius i el termini per formular-hi al·legacions és de cinc dies lectius més.

Per tal d'evitar perjudicis majors al procés d'aprenentatge dels alumnes afectats o al de la resta d'alumnat del CNL en incoar un expedient, la Direcció del CNL pot aplicar, de manera excepcional, una suspensió provisional d'assistència a classe per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius. Aquesta mesura ha de constar en la resolució de la Direcció que incoa l'expedient. Un cop resolt l'expedient per la Direcció del CNL, a instàncies de l'alumnat afectat o dels progenitors o tutors legals si és menor d'edat, l'Àmbit de Formació i Foment del CPNL pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici de la presentació dels recursos o reclamacions pertinents davant la Gerència. En qualsevol cas, la Direcció del CNL ha d'informar periòdicament l'Àmbit de Formació i Foment del CPNL dels expedients que s'han resolt. Les faltes i sancions a què es refereixen aquestes normes prescriuen als tres mesos des de la data en què el CPNL coneix la falta comesa.

Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la convivència, l'alumne, i la seva família en el cas dels menors d'edat, reconeixen de manera immediata la comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, la direcció imposa i aplica directament la sanció. Tanmateix, ha de quedar constància escrita del reconeixement de la falta comesa i de l'acceptació de la sanció per part de l'alumne i, en el cas dels menors d'edat, del seu pare, mare o tutor legal.

Barcelona, juny de 2016