Cursos de català

Pronunciació

Pronunciació

Tenir una bona pronunciació de la llengua afavoreix la comunicació. Perfeccionar la pronúncia també ajuda a incorporar les estructures pròpies de la llengua i a corregir l'ortografia.

El curs és totalment pràctic i es complementa amb deu hores de pràctica individual de l'alumne.

DESTINATARIS

Persones que parlen català, però que tenen dificultats en la pronunciació d'alguns sons i que volen millorar la competència oral de la llengua.

En el cas d'alumnes del CPNL, és especialment indicat per a alumnes dels cursos Intermedi i Suficiència.

OBJECTIU GENERAL DEL CURS

Millorar la pronunciació dels sons vocàlics i consonàntics del català.

TEMES

  • Presentació del so: com sona i com s'articula. Mitjançant exercicis de discriminació auditiva es pretén educar l'oïda i discriminar sons correctes de sons incorrectes.
  • Pràctica del so: practicar i aprendre progressivament el so après en contextos diferents (so aïllat, oposició fonològica, logòtoms i onomatopeies, paraules, sintagmes, refranys i frases fetes, embarbussaments)
  • Integració del so: pràctica del so après per mantenir-lo i integrar-lo en situacions comunicatives (jocs d'oposició, diàlegs, lectures, etc.)
  • Ortografia del so: breu repàs de l'ortografia del so.

DURADA

20 hores