Cursos de català

Novetats i Canvis de la Gramàtica i l'Ortografia de l'IEC

Novetats i Canvis de la Gramàtica i l'Ortografia de l'IEC


L'any 2017 es va publicar l'Ortografia catalana i la Gramàtica de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (GIEC). La GIEC es va publicar pràcticament cent anys després de la primera gramàtica normativa del català, la Gramàtica catalana de Pompeu Fabra, de 1918, que és la que havia estat vigent fins ara.

En aquest curs n'analitzarem les novetats des d'un punt de vista teòric i pràctic per anar treballant i consolidant alguns dels plantejaments més rellevants que ha proposat l'IEC.

DESTINATARIS

Els alumnes dels cursos generals (presencials o en línia) que volen ampliar coneixements; antics alumnes de nivell C1 i C2 i treballadors de l'Administració o d'organitzacions que necessiten posar-se al dia amb les novetats de la GIEC.

OBJECTIU GENERAL DEL CURS

Conèixer la GIEC i els canvis que proposa, juntament amb l'Ortografia, partint sobretot del que és més important: anar de la correcció a l'adequació, de la descripció a la prescripció, tenint en compte la varietat geogràfica i funcional. El curs pretén donar a conèixer les característiques principals de la GIEC i facilitar eines per saber interpretar-la. A més, també vol difondre algunes novetats gramaticals i ortogràfiques.

CONTINGUTS

Els continguts s'estructuren en 5 temes, cadascun dels quals té una durada aproximada de dues hores.

Tema 1

Compararem la Gramàtica de la llengua catalana de l'IEC (GIEC) amb la Gramàtica catalana de 1918 de Pompeu Fabra. Parlarem de les característiques de la GIEC i dels conceptes nous que fa servir (adequat, preferible, preferent, usual, habitual, restringit, general, residual...). A través de diverses activitats treballarem casos concrets que mostren l'adequació o els canvis.

Tema 2

Treballarem algunes preposicions i locucions i ens fixarem en l'elisió i alternança de preposicions, en algunes expressions temporals, en la preposició davant del CD i en l'ús de per i per a.

Tema 3

Analitzarem algunes combinacions de pronoms febles i ens fixarem en els usos orals i escrits no formals i col·loquials.

Tema 4

Ens fixarem en alguns canvis en usos verbals com en els verbs inacusatius, el verb haver-hi, els verbs psicològics i les diferències entre els verbs ser i estar.

Tema 5

Treballarem les novetats ortogràfiques rellevants. Descobrirem altres eines que ens poden facilitar la feina: diccionari del Word, fòrums i blogs. També aprofitarem per mostrar aplicacions i altres recursos lingüístics per aprendre i practicar.

DURADA

10 hores presencials