Cursos de català

Estratègies per a un Ús Igualitari de la Llengua

Estratègies per a un Ús Igualitari de la Llengua


Mitjançant unes sessions pràctiques es presenten diferents maneres d'evitar un text discriminatori pel que fa al llenguatge escrit, sobretot en l'àmbit del gènere, i s'exemplifiquen algunes fórmules que poden ser útils per evitat la utilització de formes sexistes i estereotipades. Les sessions també serveixen per intercanviar opinions i debatre la capacitat que té el llenguatge per modificar la societat i a la inversa.

DESTINATARIS

Persones que treballen a l'Administració pública, empreses o organitzacions i que redacten textos de diferents tipologies (administratives, de creació...).

OBJECTIU GENERAL DEL CURS

Aquest curs té com a objectiu presentar, analitzar i resoldre les situacions de llenguatge discriminador en textos escrits i orals, en l'àmbit del gènere.

CONTINGUTS

El curs s'estructura en quatre temes, cadascun dels quals té una durada aproximada de dues hores i mitja. Les sessions combinen treballs en grup i reflexions i activitats pràctiques que en faciliten la interacció.

Els continguts s'han seleccionat d'acord amb la seva utilitat i aplicabilitat en l'àmbit laboral, principalment.

Els continguts que es treballen són:

  • Tema 1: Aspectes socials del llenguatge no sexista, el 8 de Març i el marc legal.
  • Tema 2: Recursos de visibilitat (1): Formes dobles completes.
  • Tema 3: Recursos de visibilitat (2): Formes dobles completes i abreujades.
  • Tema 4: Recursos d'evitació: Formes genèriques i estratègies de despersonalització.

DURADA

10 hores