Cursos de català

Certificats

Certificats

Codi segur de validació

Podeu comprovar la validesa d'un certificat de coneixements de català expedit pel Consorci per a la Normalització Lingüística introduint el Codi segur de validació que consta en el certificat i la data d'expedició.