25 anys fent bategar el català

Centres


Cursos de Català

Normativa dels cursos de català

Guia de l'alumnat 2018-2019       Guia breu 2018-2019         Brief guide 2018-2019
Guía del alumnado 2018-2019      Guía breve 2018-2019        Bref guide 2018-2019


Guia de l'alumnat 2017-2018          Guia breu 2017-2018             Brief guide 2017-2018
Guía del alumnado 2017-2018         Guía breve 2017-2018           Bref guide 2017-2018

1. Períodes d'inscripció

Els CNL ofereixen diversos períodes d'inscripció al llarg de l'any i la matrícula es tramita presencialment.

Cada període d'inscripció comprèn dos torns, un de preferent i un de general.

El preferent s'adreça a l'antic alumnat, és a dir, persones matriculades del mateix CNL en un curs durant l'últim any.

El torn general s'adreça a la resta de persones interessades. Dins de cada torn les inscripcions s'atenen per ordre d'arribada. La inscripció d'un curs es tanca quan té el nombre màxim d'inscrits. En el cas que hi hagi més sol·licituds que places i que, per tant, es creï una llista d'espera, també es gestionarà per ordre d'arribada i s'informarà a cada interessat del seu número d'accés.

En els cursos de la modalitat 100% en línia, el circuit de matriculació està integrat en l'entorn web. Per matricular-se en un curs de Parla.cat s'ha d'estar registrat a la plataforma i seguir les instruccions que ofereix.

2. Mínim i màxim d'alumnes

En els cursos presencials de nivell inicial, bàsic i elemental, el nombre mínim d'alumnes és de 15 i el màxim, de 25. En els cursos de nivell intermedi i de suficiència el nombre mínim d'alumnes és de 20 i el màxim, de 30, i en els de nivell superior, el mínim és de 20 i el màxim, de 25. En alguns casos, per raons organitzatives o de capacitat de les aules, el nombre màxim es pot reduir.

En els cursos en línia l'obertura del curs està condicionada a la inscripció d'un nombre mínim de 5 persones.

3. Prova de col·locació

La prova de col·locació és un requisit indispensable si no es disposa d'un certificat de coneixements de català que acrediti el nivell. El resultat de la prova de col·locació té validesa durant un període màxim de dos anys. En el cas que s'hagi fet la prova de col·locació del Parla.cat, el CNL pot decidir si cal que l'alumne també faci una prova presencial en el CNL, completa o parcial (la part oral o la part escrita), segons convingui en cada cas. En el cas d'haver fet la prova en un CNL i voler fer un curs 100% en línia, cal que s'acrediti el resultat obtingut.

Totes les persones interessades en el nivell superior (C2) que no tinguin el certificat de suficiència (C1) del CPNL o de la DGPL, hauran de fer obligatòriament una prova de col·locació.

4. Condicions per matricular-se

Per poder-se inscriure als cursos cal:

- tenir 18 anys o tenir 16-17 anys i no haver fet l'escolarització obligatòria a Catalunya
- disposar de la documentació necessària

En el moment de matricular-se, cal presentar tota la documentació necessària. No és imprescindible la presència de la persona interessada.

Per matricular-se en un curs, cal acreditar el nivell necessari mitjançant la prova de col·locació o un certificat de coneixements de català que acrediti el nivell. Els centres ofereixen la possibilitat de fer la prova de col·locació a les persones que no disposin de cap d'aquests documents, especialment durant els períodes d'inscripció.

Les matrícules són intransferibles.

No s'admet que una persona es matriculi en un curs de nivell igual o inferior al de l'últim que ha aprovat al CPNL.

Cada alumne només es pot matricular en un curs general en cada període d'inscripció.

Per poder formalitzar la matrícula és imprescindible que s'estigui al corrent del pagament de les matrícules anteriors.

La falsedat de les dades donades en el moment de la inscripció invalida la matrícula en el curs en el qual l'alumne s'hagi matriculat i no obliga la institució al retorn de l'import de la matrícula.

L'interès del CPNL és atendre de la millor manera possible l'alumnat, per això és necessari que les persones amb alguna discapacitat (afectació física o psíquica) que requereixin una adaptació de les proves, dels materials o de l'espai, ho facin constar quan tinguin el primer contacte amb el CPNL.

5. Tipus de matrícula

La matrícula pot ser ordinària, amb reduccions o gratuïta. Es poden consultar els preus a http://breu.cpnl.cat/preus.

● Poden sol·licitar la reducció del 50%:

- els pensionistes de l'INSS o de classes passives (jubilats, pensionistes per invalidesa permanent, total o absoluta)
- els membres de família nombrosa de categoria general
- els membres de família monoparental de categoria general
- les persones que tenen una discapacitat reconeguda del 33% o més

● Poden sol·licitar la reducció del 70%:

- els aturats
- els membres de família nombrosa de categoria especial
- els membres de família monoparental de categoria especial

Totes les persones inscrites en un curs presencial amb matrícula gratuïta han de presentar-se a l'aula el primer o segon dia de classe obligatòriament. Si per motius diversos no hi poden assistir, cal que avisin el CNL on s'hagin inscrit. En el cas que no s'hi presentin i no avisin, perdran el dret a la plaça i hauran de tornar a fer el procés d'inscripció, si més endavant volen fer el curs.

El preu de la matrícula ordinària o reduïda inclou l'assegurança de l'alumne que cobreix, exclusivament, la persona inscrita en el curs.

En el cas d'haver-se matriculat en un curs 100% en línia caldrà que paguin l'import íntegre de la matrícula. Posteriorment, hauran de fer arribar la documentació que acrediti que tenen dret a la reducció per correu electrònic, per tal de poder verificar les dades i fer el reintegrament corresponent. Aquest reintegrament es farà des del compte de Paypal i, per tant, segons la seva política de reintegraments.

La matrícula dels cursos de nivell superior (C2) no ofereix cap tipus de reducció.

Només es retornarà l'import de la matrícula per circumstàncies organitzatives atribuïbles al CPNL.

6. Documentació necessària

Per formalitzar la inscripció, s'han de presentar els documents següents:

a) DNI, NIE o passaport o equivalents de l'espai Schengen (original).

b) Documents vigents que en el moment de la inscripció acreditin, si escau, el dret a reducció de la matrícula:

pensionistes: certificat de pensió de la Seguretat Social

família nombrosa: carnet vigent expedit per la Generalitat de Catalunya o òrgan equivalent

família monoparental: carnet vigent expedit per la Generalitat de Catalunya o òrgan equivalent

persones amb discapacitat: certificat de discapacitat o la targeta acreditativa de la discapacitat

aturats (cal presentar un dels documents següents):
     - certificat de demanda d'ocupació de les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya
     - informe de la situació actual expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social
     - certificat negatiu d'alta expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social
     - informe de vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social
     - justificant bancari que acrediti el cobrament de la prestació o el subsidi d'atur
     - justificant bancari que acrediti el cobrament de l'ajut familiar
     - justificant bancari que acrediti el cobrament de l'RMI (Renda Mínima d'Inserció)

altres documents d'institucions oficials que acreditin l'exempció de matrícula

c) Impresos de matrícula:

fitxa d'inscripció: cal emplenar-la i retornar-la al CNL.

butlleta de pagament: cal fer l'ingrés de l'import de la matrícula a "La Caixa": presencialment mitjançant "Servicaixa" o per Internet a través de "Línia Oberta". Si en el termini de sis dies no s'ha fet efectiu el pagament de la matrícula, la inscripció quedarà automàticament anul·lada.

d) Certificat d'assoliment corresponent al darrer curs aprovat, acreditació de la prova de col·locació o certificat de coneixements de català reconegut.

e) L'autorització paterna, en el cas que l'alumne tingui 16 o 17 anys i no hagi fet l'escolarització obligatòria a Catalunya.

En els cursos 100% en línia la inscripció es fa a través de la plataforma i el pagament, a través de Paypal i, per tant, seguint la seva política d'actuació i les seves condicions.

7. Canvis d'horaris

Un cop formalitzada la matrícula no s'admeten canvis en l'horari triat si no és per causes degudament justificades, d'acord amb les condicions següents:

a) Només poden demanar el canvi les persones que, un cop feta la inscripció, es matriculin en un centre docent oficial (universitat, institut, escola, etc.) i tinguin un horari incompatible, o bé els qui canviïn d'horari laboral, sempre que el canvi també sigui posterior a la data de matriculació al CNL.

b) Només tenen validesa les sol·licituds acompanyades amb els justificants acreditatius corresponents (fotocòpia de la matrícula al centre docent oficial o certificat de l'empresa). Les sol·licituds en les quals s'ha de fer constar l'horari desitjat, s'han de presentar als serveis administratius del CNL.

c) Només es concedeix el canvi si hi ha places vacants.

d) El canvi és definitiu per a la resta del curs.

e) Si per a un curs determinat hi ha més sol·licituds que places, es tindrà en compte l'ordre d'arribada de les sol·licituds.

8. Baixes i abandonaments

L'alumnat pot donar-se de baixa si no pot continuar assistint a classe o seguir un curs amb regularitat, per motius laborals, d'estudis, de salut, etc. per tal que la seva inscripció sigui donada de baixa i puguin tornar-se a inscriure en qualsevol altre període d'inscripció. Aquesta baixa s'ha de formalitzar en els serveis administratius corresponents, per escrit, al més aviat possible i, en tot cas, en un termini no superior als quinze dies posteriors al de l'última assistència a classe o de l'última activitat feta en un curs en línia. En cap cas, aquesta baixa implica el retorn de la matrícula.

En cas de no formalitzar la baixa, es considerarà que han abandonat el curs les persones que tinguin sis faltes d'assistència continuades en un curs presencial de 90 hores o tres faltes d'assistència continuades en un curs presencial de 45 hores.

9. Assistència i seguiment

La puntualitat i l'assistència regular, en el cas dels cursos presencials, i fer les activitats proposades en el pla de treball, en el cas dels cursos en línia, són aspectes necessaris per al bon funcionament i aprofitament del curs.

El CPNL expedirà, a petició de la persona interessada, un certificat d'assistència a qui hagi assistit a un mínim del 75% de les classes d'un curs presencial i un justificant de seguiment a les persones que hagin fet el 70% de les activitats d'un curs en línia.

10. Avaluació

En els cursos amb certificació homologada -Bàsic 3, Elemental 3, Intermedi 3, Suficiència 3 i Superior-, l'avaluació final és la suma de l'avaluació de curs i de la prova final.

Els requisits per poder-se presentar a la prova final són:

      - En els cursos presencials, haver assistit al 75% de les classes (l'assistència es compta a partir del dia
        d'inici del curs).
      - En els cursos en línia, haver obtingut la qualificació d'apte a la plataforma.

Per aprovar, cal obtenir un mínim de 70 punts a l'avaluació final i superar, si escau, els blocs eliminatoris de la prova.

La prova final té una data única i l'alumnat té una única convocatòria per presentar-s'hi. El professorat convocarà l'alumnat per comentar la prova i els resultats a l'aula o individualment.

L'estructura i els models de proves es poden consultar en el web del CPNL, a l'adreça: http://breu.cpnl.cat/manuals.

En la resta de cursos es fa avaluació continuada.

11. Revisió de l'avaluació

Qualsevol reclamació sobre les qualificacions obtingudes s'ha de fer mitjançant una sol·licitud escrita, adreçada a la direcció del centre, en un termini màxim de 20 dies després de la publicació de resultats, en la qual s'ha de fer constar el motiu al·legat per fer-la. En cas de ser considerada procedent, la Comissió d'Avaluació del centre farà la revisió de l'examen per tal de rectificar-ne o confirmar-ne la qualificació. L'alumnat rebrà el resultat de la revisió mitjançant un informe dels seus resultats en cada àrea de la prova en un termini màxim de dos mesos.

12. Certificació

Els certificats dels cursos que són de final de nivell (B3, E3, I3, S3 i C2), són equivalents als certificats de coneixements de català de la DGPL (http://breu.cpnl.cat/certificats).

En els cursos que no són de final de nivell de coneixements, aquest certificat només acredita la superació del grau per poder continuar el procés d'aprenentatge i, per tant, no és homologat i no equival a cap certificat de la DGPL.

13. Anul·lació de grups

El CPNL pot anul·lar grups en els casos en què:

      - El nombre mínim de persones inscrites sigui inferior als mínims que s'expliciten al punt 2 d'aquesta guia.
      - Un cop iniciat el curs, hi hagi una reducció del nombre d'alumnes per raons alienes al CPNL.

En aquests casos, es retornarà l'import de la matrícula als alumnes.

14. Criteris de convivència

Tots els membres del CPNL tenen dret a conviure en un bon clima d'aprenentatge i el deure de facilitar-lo amb el seu comportament i la seva actitud. Es poden consultar les Normes de convivència a l'aula en el web del CPNL i la Carta de compromisos de la plataforma virtual en el web del Parla.cat.


Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

  • Facebook
  • YouTube
  • Google +
  • Twitter
  • Netvibes