25 anys fent bategar el català

Centres


Cursos de Català

Normativa dels cursos de català

Guia de l'alumnat 2019-2020       Guia breu 2019-2020         Brief guide 2019-2020
Guía del alumnado 2019-2020      Guía breve 2019-2020        Bref guide 2019-2020


1. Períodes d'inscripció

La inscripció als cursos de català es fa principalment en els períodes següents: setembre, per als cursos del primer trimestre; desembre, per als cursos del segon trimestre; març per als cursos del tercer trimestre, i juny per als cursos intensius d'estiu.

Cada període d'inscripció comprèn dos torns, un de preferent i un de general, excepte el període de l'estiu i els cursos 100% en línia, que només tenen el torn general.

El torn preferent s'adreça a l'alumnat antic, és a dir, alumnes del mateix CNL matriculats a un curs durant l'últim any.

El torn general s'adreça a la resta de persones interessades. Dins de cada torn les inscripcions s'atenen per ordre d'arribada. La inscripció d'un curs es tanca quan té el nombre màxim d'inscrits. En el cas que hi hagi més sol·licituds que places i que, per tant, es creï una llista d'espera, també es gestionarà per ordre d'arribada i s'informarà cada interessat del seu número d'accés.

La inscripció dels cursos presencials, semipresencials i de modalitat combinada es tramita presencialment.

En els cursos de la modalitat 100% en línia la inscripció es fa a través de la pàgina http://www.parla.cat i el pagament, a través de Paypal i, per tant, seguint la seva política d'actuació i les seves condicions. Per matricular-se en un curs de Parla.cat s'ha d'estar registrat a la plataforma i seguir les instruccions que ofereix.

2. Mínim i màxim d'alumnes

En els cursos presencials de nivell inicial, bàsic i elemental, el nombre mínim d'alumnes és de 10 i el màxim, de 25.
En els cursos de nivell intermedi i de suficiència el nombre mínim d'alumnes és de 15 i el màxim, de 25.
En els cursos de nivell superior, el nombre mínim d'alumnes és de 20 i el màxim, de 25.
En els cursos especialitzats, el nombre mínim d'alumnes és de 15 i el màxim, de 25.
En alguns casos, per raons organitzatives o de capacitat de les aules, el nombre màxim es pot reduir.

En els cursos en línia el nombre mínim d'alumnes és de 5 i el màxim és de 20 per curs.

3. Prova de col·locació

La prova de col·locació és un requisit indispensable per matricular-se en un curs si no es disposa d'un certificat de coneixements de català que acrediti el nivell. El resultat de la prova de col·locació té validesa durant un període màxim de dos anys.

La prova de col·locació és, principalment, presencial. Per als cursos 100% en línia, la prova de col·locació es fa en línia a través de la plataforma del Parla.cat.

En el cas que alguna persona l'hagi fet en línia, a través de la plataforma Parla.cat, el CNL sempre pot decidir que també hagi de fer la prova completa o parcial (la part oral o la part escrita) presencialment.

Totes les persones interessades en el nivell superior (C2) que no tinguin el certificat de coneixements de suficiència (C1) del CPNL o de la DGPL, hauran de fer obligatòriament una prova de col·locació.

Per fer una prova de col·locació cal emplenar la fitxa que recull les dades bàsiques de cada sol·licitant.

4. Condicions per matricular-se

Per poder-se inscriure als cursos cal:

- tenir 18 anys, o bé tenir 16-17 anys i no haver fet l'escolarització obligatòria a Catalunya;
- acreditar el nivell necessari mitjançant la prova de col·locació o un certificat de coneixements de català. Els centres ofereixen la possibilitat de fer la prova de col·locació a les persones que no disposin de cap d'aquests documents, especialment durant els períodes d'inscripció.

Les matrícules són intransferibles.

No s'admet que una persona es matriculi en un curs de nivell igual o inferior al de l'últim que ha aprovat al CPNL.

Cada alumne només es pot matricular en un curs general, independentment de la modalitat, i en cap cas se'n poden fer dos alhora.

Per poder formalitzar la matrícula és imprescindible que s'estigui al corrent del pagament de les matrícules anteriors.

La falsedat de les dades donades en el moment de la inscripció invalida la matrícula al curs en el qual l'alumne s'hagi matriculat i no obliga la institució al retorn de l'import de la matrícula.

L'interès del CPNL és atendre l'alumnat tan bé com pugui. Per això, és necessari que les persones amb alguna necessitat especial (discapacitat, afectació física o psíquica, trastorn d'aprenentatge), que requereixin una adaptació dels materials o de l'espai, ho indiquin a la fitxa d'inscripció.

No obstant això, cal tenir en compte que el CPNL no disposa de recursos materials i humans específics per a un suport especialitzat.

5. Tipus de matrícula

La matrícula pot ser ordinària o amb reduccions. Es poden consultar els preus a http://breu.cpnl.cat/preus.

● Poden sol·licitar la reducció del 50%:

- els pensionistes de l'INSS o de classes passives (jubilats, pensionistes per invalidesa permanent, total o absoluta)
- els membres de família nombrosa de categoria general
- els membres de família monoparental de categoria general
- les persones que tenen una discapacitat reconeguda del 33% o més

● Poden sol·licitar la reducció del 70%:

- els aturats
- els membres de família nombrosa de categoria especial
- els membres de família monoparental de categoria especial
- les persones víctimes d'actes terroristes, els seus cònjugues i els seus fills i filles
- les persones víctimes de violència de gènere
- les persones en situació de precarietat

La matrícula dels cursos de nivell superior (C2) no té cap tipus de reducció.

Les persones que tenen dret a una reducció o exempció de la matrícula han de presentar en el moment de fer la inscripció la documentació acreditativa que s'estableix al punt 6.

Totes les persones inscrites en un curs presencial amb matrícula subvencionada al 100% (curs inicial i curs oral) han de presentar-se a l'aula el primer o segon dia de classe obligatòriament. Si per motius diversos no hi poden assistir, cal que avisin el CNL on s'hagin inscrit. En el cas que no s'hi presentin i no avisin, perdran el dret a la plaça i hauran de tornar a fer el procés d'inscripció, si més endavant volen fer el curs.

El preu de la matrícula ordinària o reduïda inclou l'assegurança de l'alumne que cobreix, exclusivament, la persona inscrita en el curs.

En el cas d'haver-se matriculat en un curs de la modalitat 100% en línia caldrà que paguin l'import íntegre de la matrícula. Posteriorment, hauran de fer arribar la documentació que acrediti que tenen dret a la reducció per correu electrònic, fins a 7 dies naturals a partir de l'inici de curs, per tal de poder verificar les dades i fer el reintegrament corresponent. Aquest reintegrament es farà des del compte de Paypal i, per tant, segons la seva política de reintegraments. Si els documents es presenten fora d'aquest termini no es farà cap reintegrament.

Només es retornarà l'import de la matrícula per circumstàncies organitzatives atribuïbles al CPNL que impedeixin que es pugui dur a terme el curs.

6. Documentació necessària

Per formalitzar la inscripció, és necessari presentar els originals dels documents acreditatius.

En el cas que la persona que formalitzi la matrícula no sigui la persona interessada, cal que porti els documents acreditatius pertinents.

Els documents necessaris són:

a) DNI, NIE o passaport o equivalents de l'espai Schengen.

b) Documents vigents que en el moment de la inscripció acreditin el dret a reducció de la matrícula:

els pensionistes de l'INSS o de classes passives: certificat o informe acreditatiu expedit per l'INSS

família nombrosa: carnet vigent expedit per la Generalitat de Catalunya o òrgan equivalent d'altres administracions

família monoparental: carnet vigent expedit per la Generalitat de Catalunya o òrgan equivalent d'altres administracions

persones amb discapacitat: certificat de discapacitat o la targeta acreditativa de la discapacitat

aturats (cal presentar un dels documents següents):
     - certificat de demanda d'ocupació de les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya
     - informe de la situació actual expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social
     - certificat negatiu d'alta expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social
     - informe de vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social
     - justificant bancari que acrediti el cobrament de la prestació o el subsidi d'atur
     - justificant bancari que acrediti el cobrament de l'ajut familiar
     - justificant bancari que acrediti el cobrament de l'RMI (Renda Mínima d'Inserció)

persones víctimes d'actes terroristes: resolució del Ministeri de l'Interior

persones víctimes de violència de gènere (cal presentar un dels documents següents):
     - ordre de protecció judicial
     - informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis que està essent objecte de violència
     - sentència condemnatòria de la persona agressora
     - certificat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Ajuntament o centre d'acollida indicant la seva situació

persones en situació de precarietat (cal presentar un dels documents següents):
     - informe de situació de precarietat emès pels serveis socials de l'Ajuntament
     - justificant bancari que acrediti el cobrament de la Renda Mínima d'Inserció (RMI)

c) Impresos de matrícula:

fitxa d'inscripció: cal emplenar-la i retornar-la al CNL.

fitxa de necessitats especials: cal emplenar-la i retornar-la al CNL

butlleta de pagament: cal fer l'ingrés de l'import de la matrícula a "La Caixa": presencialment mitjançant "Servicaixa" o per Internet a través de "Línia Oberta".

Si en el termini de sis dies naturals no s'ha fet efectiu el pagament de la matrícula, la inscripció quedarà automàticament anul·lada i la plaça podrà ser ocupada per una altra persona. Només en el cas que no s'hagi ocupat, el CNL oferirà una segona oportunitat per tramitar el procés d'inscripció.

d) Certificat d'assoliment corresponent al darrer curs aprovat, acreditació de la prova de col·locació o certificat de coneixements de català reconegut.

e) L'autorització paterna, en el cas que l'alumne tingui 16 o 17 anys i no hagi fet l'escolarització obligatòria a Catalunya.

7. Anul·lació de grups

El CPNL pot anul·lar grups si:

- el nombre mínim de persones inscrites és inferior als mínims que s'expliciten al punt 2 d'aquesta normativa;

- hi ha una reducció, per raons alienes al CPNL, del nombre d'alumnes per sota dels mínims que s'expliciten en el punt 2 d'aquesta normativa, sempre que s'hagi impartit menys del 50% del curs.

En aquests casos, es retornarà l'import de la matrícula als alumnes.

8. Canvis d'horaris i de nivells

Un cop formalitzada la matrícula no s'admeten canvis d'horari ni de nivell.

Només s'acceptaran canvis d'horari en el supòsit que un cop feta la inscripció les persones es matriculin en un centre docent oficial (universitat, institut, escola, etc.) i tinguin un horari incompatible, o bé es canviïn d'horari laboral amb posterioritat a la data de matriculació al CNL.

Només s'acceptaran canvis de nivell si l'alumne acredita un altre nivell mitjançant una prova de col·locació.

S'acceptarà un canvi d'horari o de nivell, d'acord amb les condicions següents:

Les sol·licituds de canvi d'horari s'han de presentar als serveis administratius del CNL i han d'anar acompanyades dels justificants acreditatius corresponents (fotocòpia de la matrícula al centre docent oficial o certificat de l'empresa).

Només es concedeix el canvi si hi ha places vacants en el nou horari sol·licitat. En el supòsit que per a un curs determinat hi hagi més sol·licituds que places, es tindrà en compte l'ordre d'arribada de les sol·licituds.

El canvi d'horari és definitiu per a la resta del curs.

En el cas de canvi en un curs del mateix nivell, però amb una altra durada, el CPNL no retornarà els diners si l'import del nou curs és inferior i l'alumne abonarà la diferència si l'import és superior.

9. Baixes i abandonaments

Si l'alumne no pot continuar assistint a classe o seguir un curs en línia amb regularitat, per motius laborals, d'estudis, de salut, etc., la seva inscripció ha de donar-se de baixa per tal que pugui tornar-se a inscriure en qualsevol altre període d'inscripció. Aquesta baixa s'ha de formalitzar en els serveis administratius corresponents, per escrit, al més aviat possible i, en tot cas, en un termini no superior als quinze dies naturals posteriors al de l'última assistència a classe o de l'última activitat registrada en un curs en línia. En cap cas, aquesta baixa implica el retorn de la matrícula.

En cas de no formalitzar la baixa, es considerarà que han abandonat el curs les persones que hagin faltat 12 hores d'assistència continuades en un curs presencial de 90 hores o més o que hagin faltat 6 hores d'assistència continuades en un curs presencial de 45 hores. En el cas dels cursos en línia, es considerarà que han abandonat el curs si han deixat d'accedir a la plataforma durant 30 dies naturals en un curs.

10. Assistència i seguiment

La puntualitat i l'assistència regular, en el cas dels cursos presencials, i fer les tasques i activitats proposades en el pla de treball, en el cas dels cursos en línia, són aspectes necessaris per al bon funcionament i aprofitament del curs.

El professorat portarà a terme el control d'assistència i seguiment.

El CPNL expedirà, a petició de la persona interessada, un certificat d'assistència a qui hagi assistit a un mínim del 75% de la durada d'un curs presencial i un certificat de seguiment, a les persones que hagin fet el 70% del total de les activitats d'un curs en línia.

11. Avaluació

En els cursos de final de nivell amb certificació homologada (Bàsic 3, Elemental 3, Intermedi 3, Suficiència 3 i en el curs de nivell Superior), el resultat de l'avaluació final és la suma de l'avaluació de curs i de la prova final.

En el cas que algun alumne necessiti una adaptació especial per fer la prova, cal que ho sol·liciti al CNL.

Els requisits per poder-se presentar a la prova final són:

- En els cursos presencials, haver assistit al 75% de la durada del curs (l'assistència es compta a partir del dia d'inici del curs).

- En els cursos en línia, haver obtingut la qualificació d'apte a les activitats i tasques del curs.

- Per aprovar, cal obtenir un mínim de 70 punts a l'avaluació final i superar els blocs eliminatoris de la prova.

- La prova final té una única convocatòria per presentar-s'hi. Pel que fa als cursos 100% en línia, la prova presencial es farà a Barcelona i el resultat s'enviarà per correu electrònic.

- L'estructura i els models de proves es poden consultar en el web del CPNL, a l'adreça: http://breu.cpnl.cat/manuals.

En el cas que un alumne no pugui fer la prova el dia previst per algun dels motius següents, prèvia acreditació, podrà sol·licitar la convocatòria especial, que es farà en un termini de 15 dies posteriors a la data de la prova. Els motius per optar a aquesta convocatòria són:

- Indisposició o malaltia inesperada de l'alumne o d'un familiar de fins a primer grau de consanguinitat o afinitat
- Visita mèdica immodificable
- Afer laboral molt especial programat o inesperat
- Exàmens oficials
- Mort d'un familiar de fins a primer grau de consanguinitat o afinitat
- Matrimoni de l'alumne
- Naixement d'un fill
- Deure inexcusable de caràcter públic i personal

El professorat dels cursos presencials, semipresencials i en línia combinada convocarà l'alumnat per comentar la prova i els resultats a l'aula o individualment.

En la resta de cursos es fa avaluació continuada. L'alumne haurà de lliurar les tasques obligatòries que s'avaluen d'acord amb els criteris del curs per progressar de nivell.

12. Revisió de l'avaluació

Cada centre compta amb una Comissió d'Avaluació. Les comissions d'avaluació són dels cursos presencials i en línia i tenen la funció de gestionar el procés d'avaluació de manera adequada i justa, d'acord amb els criteris de la Comissió d'Avaluació del CPNL, i d'atendre les reclamacions sobre les qualificacions que formulin els alumnes.

Qualsevol reclamació sobre les qualificacions obtingudes s'ha de fer mitjançant una sol·licitud, adreçada a la Comissió d'Avaluació del CNL, en un termini màxim de 20 dies naturals després de la publicació dels resultats, en la qual s'ha de fer constar el motiu al·legat per fer-la. En cas de ser considerada procedent, la Comissió d'Avaluació del centre farà la revisió de l'examen per tal de rectificar-ne o confirmar-ne la qualificació.

L'alumne rebrà el resultat de la revisió mitjançant un informe dels resultats en cada àrea de la prova en un termini màxim de dos mesos.

Si amb tot, l'alumne no està conforme amb el resultat de la revisió, pot interposar un recurs d'alçada davant de la presidència del CPNL en el termini d'un mes des de la recepció de l'informe on es notifica la qualificació obtinguda.

13. Certificació

Els certificats dels cursos que són de final de nivell (Bàsic 3, Elemental 3, Intermedi 3, Suficiència 3 i el del curs Superior), són equivalents als certificats de coneixements de català de la DGPL i es corresponen a l'A2, B1, B2, C1 i C2 del MECR respectivament (http://breu.cpnl.cat/certificats).

En els cursos que no són de final de nivell de coneixements, aquest certificat només acredita la superació del grau per poder continuar el procés d'aprenentatge i, per tant, no és homologat i no equival a cap certificat de la DGPL.

14. Criteris de convivència

Tots els membres del CPNL tenen dret a conviure en un bon clima d'aprenentatge i el deure de facilitar-lo amb el seu comportament i la seva actitud, respectant en tot moment les Normes de convivència a l'aula. Es poden consultar les Normes de convivència a l'aula a l'adreça http://breu.cpnl.cat/convivencia; la Carta de compromisos de la plataforma virtual del Parla.cat, a l'adreça http://breu.cpnl.cat/k5a, i la Carta de compromisos de la plataforma virtual de l'Aula mestra, a l'adreça http://breu.cpnl.cat/kkz.

El CPNL no es fa responsable dels objectes personals que els alumnes portin a l'aula.

No es podrà enregistrar ni en àudio ni en vídeo el professorat i l'alumnat sense autorització prèvia del CNL.

15. Informació sobre el tractament de dades personals

Les dades dels alumnes del CPNL s'inclouen al fitxer "Gestió d'Activitats Formatives", el responsable del qual és el Consorci per a la Normalització Lingüística. La finalitat del tractament és la gestió de tot el procés d'inscripció als cursos de català i activitats del CPNL (inclosa la prova de col·locació i la preinscripció, si n'hi ha) i fer el control i el seguiment docent d'aquests cursos i de les activitats organitzades pel CPNL.

Es poden exercir els drets d'accés a les dades, modificar-les, rectificar-les, suprimir-les, limitar-ne el tractament o oposar-s'hi, adreçant-se per escrit al Consorci per a la Normalització Lingüística, carrer de Muntaner, 221 (08036 Barcelona), telèfon 93 272 31 00, adreça-e cpnl@cpnl.cat. Més informació a https://www.cpnl.cat/proteccio-dades/gestio-dactivitats-formatives.html.


Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter