Redacció de cartes i correus electrònics

Descarregar en PDF

En l'activitat diària de les empreses les comunicacions escrites són una part fonamental de les seves relacions internes i externes.
Els correus electrònics i les cartes formals representen una part important del suport escrit d'aquestes comunicacions.
A la sessió de Redacció de cartes i correus electrònics es treballaran aspectes que no afecten la gramàtica ni l'ortografia, però que són clau per poder redactar de manera efectiva els nostres missatges.

DESTINATARIS

Persones que redacten habitualment cartes i correus electrònics. Cal tenir el nivell elemental assolit

OBJECTIU GENERAL DEL CURS:

Saber escriure una carta formal i un correu electrònic tenint en compte la disposició dels elements, el tractament, el registre, la cohesió i les convencions lingüístiques.

CONTINGUTS

Es treballaran aspectes de la redacció de cartes i correus electrònics formals que no afecten la gramàtica i l'ortografia:

DURADA

6 hores