Aspectes gramaticals. Noms, adjectius i verbs

Descarregar en PDF

En aquestes sessions s'ofereixen recursos per evitar els errors espontanis més freqüents, tant orals com escrits, pel que fa a les

formes diferents de gènere i nombre de substantius i adjectius i també a la conjugació de verbs, tant regulars com irregulars.

DESTINATARIS

A partir de l'Intermedi 1.

OBJECTIU GENERAL DEL CURS

Saber evitar i corregir els errors més freqüents pel que fa al gènere i nombre de substantius i adjectius i a la conjugació dels

verbsi saber usar-los correctament.

CONTINGUTS

DURADA

6 h