Llenguatge no sexista

Descarregar en PDF

Mitjançant un taller pràctic i una introducció teòrica es presenten les diferents maneres d'evitar un text discriminatori pel que fa al llenguatge oral i escrit, sobretot en l'àmbit de gènere, i s'exemplificaran les fórmules que poden ser útils per evitar la utilització de formes sexistes i estereotipades. Les sessions també serveixen per debatre la capacitat que té el llenguatge per modificar la societat i a la inversa.

DESTINATARIS

Persones que treballen a l'administració pública, a empreses o a organitzacions i que elaboren textos.

OBJECTIU GENERAL DEL CURS

Resoldre les mancances relacionades amb el sexisme en el llenguatge i en la redacció de documents.

CONTINGUTS

Pautes per a la utilització d'un llenguatge no discriminatori

DURADA

10 hores