Ús del web del CPNL

Aquest web és gestionat pel Consorci per a la Normalització Lingüística, amb domicili a Barcelona, carrer de Muntaner, 221, de Barcelona (08036), NIF Q5856172A i adreça-e cpnl(ELIMINAR)@cpnl.cat.

El web posa a disposició dels navegants diverses formes de contacte i conté formularis de sol·licitud de serveis, de subscripció a butlletins de notícies o de contacte on se sol·liciten dades de caràcter personal per tal de, segons el formulari o forma de contacte de què es tracti, atendre llurs sol·licituds, informar-los d'activitats, serveis o productes, permetre la participació en les activitats organitzades pel Consorci per a la Normalització Lingüística, prestar-los els serveis oferts en cada moment, permetre l'accés a processos de selecció de personal, concertació de col·laboracions o actuacions de promoció i informació.

Us informem que les dades facilitades seran tractades d'acord amb la normativa vigent, d'acord amb el que s'explica al nostre web sobre protecció de dades.

Així mateix, podeu incorporar-vos a les diverses xarxes socials on el Consorci per a la Normalització Lingüística té presència. En aquest cas consentiu el tractament de les dades que figurin en el vostre perfil i accepteu tant aquesta política de privacitat com la pròpia de la xarxa social de què es tracti. També permeteu expressament que el funcionament de la xarxa social en qüestió publiqui notícies i informacions al vostre perfil o bé que la vostra alta a la xarxa sigui visible per als restants usuaris. En aquests casos el Consorci per a la Normalització Lingüística tractarà les vostres dades personals amb la finalitat de gestionar la vostra pertinença a la xarxa social triada, informar de les activitats, serveis o productes oferts en cada cas i participar en les restants activitats o funcionalitats de les quals la xarxa disposi. En relació amb les xarxes socials, podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes abans esmentats sempre en relació amb les dades tractades pel Consorci per a la Normalització Lingüística, podent ser necessari l'exercici dels citats drets directament davant la xarxa social utilitzada pel que fa a les dades que aquesta darrera tracti.

Així mateix, aquest lloc web informa, directament o mitjançant la incorporació d'enllaços, d'activitats i serveis prestats per terceres persones alienes al Consorci per a la Normalització Lingüística els quals tenen les seves pròpies polítiques de privacitat. En aquests casos el nostre web es limita a indicar les dades de contacte del tercer; és a dir, el Consorci per a la Normalització Lingüística no recull cap dada personal i no assumeix per tant cap responsabilitat pel que fa a les dades que faciliteu a aquestes terceres persones. El navegant és el responsable de verificar qui és el titular del fitxer de dades en cada cas i de llegir atentament la seva política de privacitat.

Finalment, alguns serveis oferts pel Consorci per a la Normalització Lingüística poden estar gestionats per tercers amb qui l'usuari establirà una relació directa i independent de la que pugui tenir amb el Consorci per a la Normalització Lingüística. En aquests casos, el Consorci per a la Normalització Lingüística cedirà a aquest tercer, el qual queda identificat adequadament en el lloc web, les dades facilitades amb l'única finalitat que el tercer atengui la vostra sol·licitud i us presti, si escau, el servei sol·licitat. El navegant és responsable de verificar qui serà el cessionari de les dades i de llegir la seva respectiva política de privacitat, autoritzant la cessió pel simple fet de facilitar les dades.

El Consorci per a la Normalització Lingüística es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, aquesta política de privacitat per tal d'adequar-la a novetats legislatives, a l'activitat de l'entitat o al funcionament del web. El navegant és responsable de verificar en cada moment la política de privacitat vigent.


Termes d'ús de tercers

La web del Consorci per a la Normalització Lingüística pot fer ús de serveis o incloure enllaços a pàgines web de tercers que poden requerir l'acceptació d'uns termes d’ús aliens al Consorci. Consulteu els termes d’ús en aquests enllaços:

YouTube terms of services

Google Privacy Policy