25 anys fent bategar el català

Centres


Acolliment lingüístic

Acolliment lingüístic

Què és l’acolliment lingüístic?

Aquests darrers anys, els moviments migratoris han canviat la realitat sociolingüística del territori i també la de les organitzacions, és per això que el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) ha plantejat en el seu pla triennal l’acolliment lingüístic com  un programa de concert, en què tots els centres de normalització lingüística n’han de planificar objectius i actuacions per dur a terme en el seu territori.

Amb l’acolliment lingüístic, el CPNL pretén, a través de la llengua, facilitar la integració social de les persones immigrades, facilitar la igualtat d’oportunitats, evitar situacions d’exclusió i per tant, facilitar la cohesió social d’una societat cada vegada més multilingüe. 

Així doncs, des d’aquest programa, el CPNL realitza diverses activitats formatives d’aprenentatge de la llengua, de coneixement de l’entorn, de formació de formadors, d’agents d’acolliment i es treballa amb les organitzacions que fan accions d’acolliment i amb l’administració local per tal de coordinar actuacions i compartir els criteris de treball i d’atenció lingüística.

A Catalunya hi ha un nombre important d’organitzacions públiques i privades que es dediquen a l’acolliment de la població nouvinguda. Aquestes organitzacions tenen l’objectiu d’assessorar, orientar o formar persones estrangeres que intenten establir-se al nostre país. Qüestions com ara l’assessorament legal, la informació sobre els serveis públics a què poden accedir, els mecanismes administratius per fer-ho, els cursos de formació, etc. pretenen facilitar la integració del immigrant.

En aquest marc, el CPNL presta serveis a les organitzacions perquè la part d’acolliment referida a qüestions de llengua, el que anomenem acolliment lingüístic, sigui coherent i de qualitat.

Quins serveis ofereix el CPNL?

El Consorci per a la Normalització Lingüística ofereix a les organitzacions tres serveis:

1- Serveis de formació

La formació és la via d’estendre el coneixement de la llengua i per tant, també d’ incrementar-ne l’ús. En el marc de la formació podem:

1-      Organitzar cursos de català: L’objectiu d’aquests cursos és que l’aprenent pugui resoldre en català les necessitats fonamentals de la vida quotidiana. Per això, l’enfocament de l’ensenyament de la llengua  és comunicatiu: els aprenents han de resoldre unes tasques properes a la vida real en les que la llengua hi té un paper important. Les habilitats que més es treballen a l’aula són les orals: entendre i parlar.

Els cursos poden ser de:

nivell inicial (A1 del Marc europeu comú de referència-MECR), són cursos de 20 hores de durada (se’n sol fer un i en el cas d’alumnes que el seu alfabet és molt distant del català, se’n poden fer dos)

nivell bàsic (A2 del Marc europeu comú de referència-MECR), majoritàriament s’organitza en tres graus de 45 hores cadascun (Bàsic 1, Bàsic 2 i Bàsic 3).

2-      Organitzar cursos de sensibilització lingüística i recursos per a formadors d’altres activitats: Per a les entitats, institucions o empreses que organitzen formació en altres matèries (formació ocupacional, per exemple)   adreçades a col·lectius d’immigrants, podem organitzar dins del programa formatiu dos tipus de sessions::

a)    Sessions de sensibilització lingüística: importància d’usar el català com a llengua vehicular  de la formació, dificultats i oportunitats, com mantenir el català a l’aula, com donar valor a la diversitat lingüística, etc.

b) Sessions de recursos lingüístics: com adaptar els materials al català, on trobar recursos, etc.

b)    Organitzar cursos de sensibilització lingüística per a agents d’acolliment: per a les entitats, institucions o empreses que realitzen tasques d’acolliment,  podem organitzar sessions de sensibilització lingüística adreçades als agents que duen a terme aquestes tasques:

Sessions de sensibilització: el català com a llengua de cohesió i integració social: les llengües dels immigrants, recursos lingüístics, etc.

2- Serveis de gestió i planificació

En una societat multilingüe com la nostra per a qualsevol organització és important plantejar-se quina és la política de comunicació i d’ús lingüístic que li convé més.  Aquest plantejament passa per fer-se preguntes com ara:

Quin coneixement de llengües tenen i quin coneixement necessiten els treballadors o membres de l’organització per oferir un bon servei? Com puc planificar la seva formació?

En quina llengua/ llengües rebo o atenc els meus clients, socis o usuaris? En quina llengua imparteixo la formació? En quina llengua o llengües es fa l’acolliment? Quina importància pot tenir?

Quina qualitat lingüística tenen les meves comunicacions? Com puc establit criteris d’ús lingüístic que rendibilitzin la formació que s’ha planificat i donin coherència a l’entitat?

El servei de gestió i planificació ajuda als responsables de les organitzacions a detectar necessitats, a establir actuacions i a avaluar-les. 

3- Serveis de foment de l’ús

Conèixer una llengua és un requisit indispensable però no suficient per usar-la. Per aquest motiu el CPNL també ofereix serveis de foment de l’ús que pretenen motivar les persones a usar la llengua catalana.

En aquest sentit es presenta el programa de Voluntariat per la llengua per a entitats. Una organització que fa acolliment es pot plantejar que els participants en el programa de Voluntariat siguin els seus propis treballadors o pot proposar-lo als seus clients/usuaris.

D’altra banda, com  més seguretat tingui una organització respecte a la qualitat de les comunicacions en català que produeix, més fàcil serà que el nombre de comunicacions en aquesta llengua augmenti. És per aquest motiu que el CPNL ofereix assessorament lingüístic , orientat cap a l’autonomia lingüística de les persones que produeixen textos o són responsables de la seva qualitat lingüística. Per aquest motiu, aquest assessorament no és il·limitat i ha d’anar acompanyat d’actuacions de formació de les persones de la pròpia organització.


Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter