25 anys fent bategar el català

Centres


Notícies del CNL

Divendres, 3 de febrer de 2012

La Generalitat obre una nova via de subvenció per a les iniciatives d’empreses adreçades a promoure l’ús de la llengua catalana

Vegeu el text íntegre de la resolució a la pàgina següent.

Bases específiques de subvencions per a iniciatives d’empreses adreçades
a promoure l’ús de la llengua catalana

—1 Objecte

1. L’objecte d’aquestes bases és promoure actuacions específiques per fomentar
l’ús de la llengua catalana en l’àmbit empresarial, preferentment en els àmbits
següents:

a) Actuacions destinades a incorporar la llengua catalana en productes i serveis
tecnològics adreçats a usuaris finals (aplicacions per a mòbil, tauletes tàctils i altres
productes similars, videojocs, etc.).

b) Actuacions destinades a garantir l’ús oral de la llengua catalana en l’atenció
al públic.

2. Queden excloses d’aquestes bases les iniciatives que tinguin com a objecte
l’elaboració o traducció de pàgines web; l’edició de llibres, revistes o butlletins, i
l’organització interna de cursos de català.

3. Les actuacions per a les quals se sol·licitin les subvencions s’han de dur a
terme entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any natural de concessió de la
subvenció.

—2 Destinataris

Poden optar a aquestes subvencions les empreses, ja siguin persones físiques o
jurídiques, domiciliades a Catalunya, o bé amb domicili en un estat membre de la
Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu i amb establiment operatiu
a Catalunya, que ofereixen béns i serveis a Catalunya.

—3 Quantia

L’import màxim subvencionat no pot superar el 80% del cost del projecte.

—4 Documentació

1. El projecte d’activitat ha d’incloure els objectius, les activitats programades,
el calendari, la difusió i els resultats previstos, amb uns indicadors d’avaluació.

2. El pressupost del projecte ha de ser complet i detallat, en el qual figurin totes
les despeses i els ingressos previstos, amb indicació de l’ajut sol·licitat.

—5 Criteris de valoració

1. La valoració dels projectes s’ha de fer d’acord amb els criteris següents:

a) Abast del projecte segons les prioritats que estableix la base 1.1 (fins a 2
punts).

b) Qualitat del projecte i concreció de les actuacions programades (fins a 6
punts).

c) El pla de comunicació i difusió del projecte (fins a 2 punts).

2. Per poder ser subvencionades, les sol·licituds han d’obtenir una puntuació
mínima de 5 punts en el conjunt dels criteris esmentats.

—6. Justificació

Les persones beneficiàries han de presentar el compte justificatiu que preveu la base
general 14.1.a) (compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa).


CNL de Girona
Enllaços relacionats

Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

  • Facebook
  • YouTube
  • Google +
  • Twitter
  • Netvibes