25 anys fent bategar el català

Centres


Notícies del CNL

Divendres, 16 de març de 2007

El Govern Basc, la Generalitat i la Xunta firmen un protocol de col·laboració històric en matèria de política lingüística

Es tracta del primer acord de col·laboració global en matèria lingüística subscrit entre els tres governs

L'acord, la vigència del qual és de tres anys prorrogables, permetrà intercanviar i contrastar experiències, així com impulsar projectes i actuacions en benefici d'una major igualtat social entre les llengües.

Els màxims responsables en matèria de política lingüística del Govern Basc
—Patxi Baztarrika, viceconseller del Govern—, Generalitat de Catalunya
—Miquel Pueyo, secretari— i Xunta de Galícia —M. Sol López, secretària general— han rubricat en un acte públic celebrat a Bilbao el Protocol general de col·laboració en matèria de política lingüística entre els tres governs, una fita pel que suposa de col·laboració conjunta entre els tres executius en la línia del foment de les llengües.

Els governs de Galícia, Catalunya i Euskadi són governs fortament compromesos amb la revitalització i normalització de l'ús de les seves llengües pròpies: el gallec, el català i el basc, respectivament. A partir d'aquest ferm compromís, que es tradueix en l'impuls continuat de polítiques lingüístiques positives a favor de la normalització lingüística a cada país, els tres governs consideren que, des del màxim respecte a les polítiques de cada govern i a les seves especificitats, resulta veritablement eficaç i positiu definir i desenvolupar un marc de col·laboració estable i permanent entre tots tres en matèria lingüística, marc que permetrà intercanviar i contrastar experiències, així com impulsar projectes i actuacions en benefici d'una major igualtat social entre les llengües.

És evident que Galícia, Catalunya i Euskadi representen realitats sociolingüístiques diferents, però no és menys cert que de la col·laboració entre els tres poders públics i del contrast entre les polítiques lingüístiques respectives només es poden obtenir beneficis per als processos de normalització lingüística de cada país, així com per al tractament de les llengües en l'Estat espanyol. Els tres països tenen experiències, informació i coneixement per contrastar i per compartir, objectiu a què es dirigirà el marc de col·laboració estable en matèria de política lingüística entre els tres governs.

En el Protocol, els tres executius manifesten que és una realitat que gairebé la meitat de la població de l'Estat espanyol, concretament el 40%, viu en comunitats amb llengua pròpia diferent del castellà. L'Estat espanyol és un Estat plurilingüe, i, en conseqüència, ha de reconèixer-se inequívocament com a tal, respectant i impulsant l'ús de les diferents llengües.

En virtut d'aquest protocol, en matèria de promoció de mesures de protecció i ús de les llengües oficials en l'àmbit de l'Administració de l'Estat i de la Unió Europea, els tres governs promouran que l'Estat espanyol i la Unió Europea adoptin mesures i accions normatives, executives i pressupostàries tendents a la consecució d'aquests objectius.

Promouran que l'Estat adopti mesures a fi de possibilitar l'ús de les llengües oficials diferents del castellà en l'àmbit de les seves pròpies institucions, especialment, Congrés i Senat, en l'Administració de Justícia, en les seves societats estatals i empreses de servei públiques, com Correus i RENFE, i també perquè garanteixi un ús adequat de les llengües pròpies en els mitjans de comunicació de titularitat pública d'àmbit estatal.

En l'àmbit de l'ensenyament, la Viceconselleria de Política Lingüística del Govern Basc, la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i la Secretaria General de Política Lingüística de la Xunta de Galícia treballaran conjuntament perquè l'Estat espanyol adopti mesures encaminades a assegurar l'ensenyament de la història i la cultura de les quals són expressió les llengües regionals o minoritàries, d'acord amb la qual cosa l’Estat espanyol es va comprometre a ratificar la CELROM (Carta europea de les llengües regionals o minoritàries d'Europa).

En aquest sentit, promouran que els programes escolars dels estudiants que viuen en altres llocs d'Espanya en els quals no es parla una llengua regional o minoritària recullin la presència de les llengües regionals o minoritàries a Espanya, la seva història i el seu caràcter tradicional (o autòcton). Així mateix, promouran que a les universitats de l'Estat es fomenti l'ensenyament i aprenentatge de les llengües pròpies oficials de l'Estat.

Quant a l'ús social de la llengua, intercanviaran les seves respectives estratègies de sensibilització de la població per a l'augment de l'ús del basc, català i gallec, a més d'intercanviar les seves respectives polítiques de promoció de l'ús del basc, català i gallec en els mitjans de comunicació.

Quant a la difusió internacional de les llengües i cultures, fomentaran estratègies destinades a la difusió internacional dels productes culturals i dels seus creadors, i utilització d'aquesta projecció internacional per augmentar el prestigi de les nostres llengües i cultures. Fomentaran, així mateix, estratègies per incrementar la presència del basc, català i gallec més enllà de les fronteres respectives.

A fi d'assegurar el seguiment i l'avaluació d'aquest Protocol marc es crearà una comissió de seguiment formada per tres persones en representació de cada un dels governs que el subscriuen, encapçalat pels màxims responsables en matèria de política lingüística dels seus respectius Governs.

Els compromisos adquirits en aquest document s'estendran fins al 31 de desembre de 2009, si bé la seva vigència s'ha d'entendre prorrogada tàcitament per períodes anuals fins a l'entrada en vigor d'un protocol nou, o fins que una de les parts no hi posi fi per mitjà d'un preavís formalitzat, almenys, dos mesos abans d'acabar l'any.

Secretaria de Política Lingüística

Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

  • Facebook
  • YouTube
  • Google +
  • Twitter
  • Netvibes