25 anys fent bategar el català

Centres


Cursos de Català

Normativa dels cursos de català

1. Períodes d'inscripció

Els CNL ofereixen diversos períodes d'inscripció al llarg de l'any. La matrícula comprèn dos torns, un de preferent i un de general.

El preferent s'adreça a:

 • l'antic alumnat, és a dir, persones matriculades del mateix CNL en un curs durant l'any anterior.

 • les persones que provenen d'organitzacions que hagin signat un conveni de col·laboració amb el CPNL.

El torn general s'adreça a la resta de persones interessades. Dins de cada torn les inscripcions s'atenen per ordre d'arribada (excepte en algun CNL que es fa per sorteig). La inscripció d'un curs es tanca quan té el nombre màxim d'inscrits. En el cas que hi hagi més sol·licituds que places i que es faci una llista d'espera, també es gestiona per ordre d'arribada.

El nombre d'alumnes dels cursos presencials és d'un mínim de 15 i un màxim de 25, en el cas de cursos inicials, bàsics i elementals, i d'un mínim de 20 i un màxim de 30, en el cas de cursos de nivell intermedi, suficiència i superior. Algunes vegades, per raons organitzatives o de capacitat de les aules, el nombre màxim es pot reduir.

En els cursos de la modalitat 100% en línia, el circuit de matriculació està integrat a l'entorn web. Per matricular-se en un curs de Parla.cat s'ha d'estar registrat a la plataforma i seguir les instruccions que ofereix. L'obertura del curs està condicionada a la inscripció d'un nombre mínim de 5 persones.

2. Prova de col·locació

La prova de col·locació és un requisit indispensable si no es disposa d'un certificat que acrediti el nivell i té validesa durant un període màxim de dos anys. En el cas que s'hagi fet la prova de col·locació del Parla.cat, el CNL pot decidir si cal que l'alumne també faci la prova presencial del CNL, completa o parcial, la part oral o la part escrita, segons convingui en cada cas. En el cas d'haver fet la prova en un CNL i voler fer un curs 100% en línia, cal que s'acrediti el resultat obtingut.

Totes les persones interessades en el nivell superior (C2) que no hagin fet el nivell de suficiència al CPNL o que no tinguin el certificat (C1) de la DGPL, hauran de fer obligatòriament una prova de col·locació.

3. Condicions per matricular-se

Per poder-se inscriure als cursos cal:

 1. tenir 18 anys, o bé

 2. tenir 16 o 17 anys i no haver fet l'escolarització obligatòria a Catalunya

En el moment de matricular-se, cal presentar tota la documentació exigida. No és imprescindible la presència de la persona interessada.

 • Per matricular-se en un curs cal acreditar el nivell necessari mitjançant la prova de col·locació o un certificat de coneixements reconegut.

 • Les matrícules són intransferibles.

 • No s'admet que una persona es matriculi en un curs de nivell igual o inferior al de l'últim que ha aprovat al Consorci.

 • Cada alumne només es pot matricular en un curs general de cada període

d'inscripció.

 • Per poder formalitzar la matrícula és imprescindible que s'estigui al corrent del pagament de les matrícules anteriors.

 • La falsedat de les dades donades en el moment de la inscripció invalida la matrícula en el curs en el qual l'alumne s'hagi matriculat i no obliga la institució al retorn de l'import de la matrícula.

 • L'interès del CPNL és atendre el millor possible l'alumnat, per això és necessari que les persones amb alguna discapacitat (afectació física o psíquica) que requereixin una adaptació de les proves, dels materials o de l'espai, ho facin constar quan tinguin el primer contacte amb el CPNL.

4. Documentació necessària

Per formalitzar la inscripció, s'han de presentar els documents següents:

a) DNI, NIE o passaport (original).

b) Documents que acreditin, si fa al cas, el dret a reducció de matrícula:

 • pensionistes per invalidesa: carnet de pensionista.

 • família nombrosa: carnet vigent.

 • família monoparental: carnet vigent.

 • aturats:

  • certificat negatiu d'alta a la Seguretat Social.
  • certificat de vida laboral.
  • certificat de demanda de les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya que especifiqui la situació d'atur o de percepció de la prestació econòmica.
  • informe de la situació actual expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social.
  • justificant bancari que acrediti el cobrament del subsidi d'atur, de l'ajut familiar o del PIRMI (Programa interdepartamental de renda mínima d'inserció).

c) Impresos de matrícula:

 • fitxa d'inscripció: cal emplenar-la i retornar-la al CNL.

 • butlleta de pagament: cal fer l'ingrés de l'import de la matrícula en qualsevol oficina de "La Caixa", presencialment o mitjançant els serveis "Servicaixa" o "Línia Oberta". Si en el termini de sis dies no s'ha fet efectiu el pagament de la matrícula, la inscripció quedarà automàticament anul·lada.

d) Certificat d'assoliment, acreditació de canvi de nivell corresponent al darrer curs aprovat o acreditació de la prova de col·locació.

e) L'autorització paterna, en el cas que l'alumne tingui 16 o 17 anys i no hagi fet l'escolarització obligatòria a Catalunya.

En els cursos 100% en línia la inscripció es fa a través de la plataforma i el pagament, a través de Paypal i, per tant, seguint la seva política d'actuació i les seves condicions.

5. Tipus de matrícula

La matrícula pot ser ordinària, amb reduccions i gratuïta. Es poden consultar els preus a http://breu.cpnl.cat/preus.

Poden sol·licitar la reducció del 50%:

 • els pensionistes (jubilats, pensionistes per invalidesa permanent, total o absoluta, pensionistes de classes passives) els membres de família nombrosa general

 • els membres de família monoparental de categoria general

 • els membres de família monoparental de categoria general

 • les persones que tenen una discapacitat reconeguda del 33% o més

Poden sol·licitar la reducció del 70%

 • els aturats

 • els membres de família nombrosa especial

 • els membres de família monoparental de categoria especial

Totes les persones inscrites en un curs presencial amb matrícula gratuïta han de presentar-se a l'aula el primer o segon dia de classe obligatòriament. Si per motius diversos no hi poden assistir, cal que avisin el CNL on s'hagin inscrit. En el cas que no es presentin i no avisin, perdran el dret a la plaça i hauran de tornar a fer el procés d'inscripció, si més endavant volen fer el curs. Totes les persones inscrites amb matrícula ordinària o amb reduccions han de pagar l'assegurança.

En el cas d'haver-se matriculat en un curs 100% en línia caldrà que paguin l'import íntegre de la matrícula. Posteriorment hauran de fer arribar la documentació, que acrediti que tenen dret a reducció, per correu electrònic per tal de poder verificar les dades i fer el reintegrament corresponent. Aquest reintegrament es farà des del compte de Paypal i, per tant, segons la seva política de reintegraments.

La matrícula dels cursos de nivell superior (C2) no ofereix cap tipus de reducció. L'import de la matrícula no inclou la gestió del certificat.

6. Cursos amb possibilitat de pagament fraccionat

Les persones inscrites als nivells intermedi II (I1 + I2 + I3) o suficiència SS (S1+ S2

+ S3) de 90 hores o més, que no es puguin acollir a cap tipus de reducció, poden pagar la matrícula de forma fraccionada.

L'alumne haurà de pagar la primera meitat de l'import en un termini de sis dies a partir de la data d'inscripció. El pagament de la segona meitat, s'efectuarà mitjançant càrrec bancari per part del CPNL al compte corrent que l'alumne facilitarà en el moment de la inscripció. La baixa o l'abandonament del curs per part de l'alumne no l'eximeix de l'obligació de pagar la segona part de l'import de la matrícula. Si un alumne no paga la segona part de la matrícula no es podrà tornar a matricular al CPNL fins que no hagi abonat el deute pendent.

7. Retorn de l'import de la matrícula

Només es retornarà l'import de la matrícula per circumstàncies organitzatives atribuïbles al Consorci per a la Normalització Lingüística.

8. Canvis d'horaris

Un cop formalitzada la matrícula no s'admeten canvis en l'horari triat si no és per causes degudament justificades, d'acord amb les condicions següents:

a) Només poden demanar canvi les persones que, un cop feta la inscripció, es matriculin en un centre docent oficial (universitat, institut, escola, etc.) i tinguin un horari incompatible, o bé els qui canviïn d'horari laboral, sempre que el canvi també sigui posterior a la data de matriculació al CNL.

b) Només tenen validesa les sol·licituds acompanyades amb els justificants acreditatius (fotocòpia de la matrícula al centre docent oficial, certificat de l'empresa, etc.). Les sol·licituds, en les quals s'ha de fer constar l'horari desitjat, s'han de presentar als serveis administratius del CNL.

c) Només es concedeixen canvis si hi ha places vacants.

d) El canvi és definitiu per a la resta del curs.

e) Si per a un curs determinat hi ha més sol·licituds que places, es tindrà en compte l'ordre d'arribada de les sol·licituds.

9. Renúncia de la matrícula: baixes i abandonaments

L'alumnat pot renunciar a la matrícula si no pot continuar assistint a classe o seguir un curs amb regularitat, per motius laborals, d'estudis, de salut, etc. per tal que la seva inscripció sigui donada de baixa i puguin tornar-se a inscriure en qualsevol altre període d'inscripció. Aquesta renúncia s'ha de formalitzar en els serveis administratius del CNL, per escrit, al més aviat possible i, en tot cas, en un termini no superior als quinze dies posteriors al de l'última assistència a classe o de l'última activitat feta en un curs en línia. En cap cas, la renúncia implica el retorn de la matrícula.

Es considerarà que han abandonat el curs les persones que tinguin sis faltes d'assistència continuades en un curs presencial de 90 hores o tres faltes d'assistència continuades en un curs presencial de 45 hores, i que no hagin sol·licitat l'anul·lació de la matrícula.

10. Assistència i seguiment

La puntualitat i l'assistència regular, en el cas dels cursos presencials, i fer les activitats proposades en el pla de treball, en el cas dels cursos en línia, són aspectes necessaris per al bon funcionament i aprofitament del curs.

El CPNL expedirà, a petició de la persona interessada, un certificat d'assistència a qui hagi assistit a un mínim del 75% de les classes d'un curs presencial i un justificant de seguiment a les persones que hagin fet el 70% de les activitats del curs en línia.

11. Criteris de convivència

Tots els membres de la comunitat del CPNL tenen dret de conviure en un bon clima d'aprenentatge i el deure de facilitar-lo amb el seu comportament i la seva actitud. Es poden consultar les normes de convivència a l'aula en el web del Consorci, a l'adreça: /cursos-catala/nconvivencia.html i a la carta de compromisos de la plataforma virtual, o a l'adreça http://breu.cpnl.cat/k5a.

12. Avaluació

En els cursos amb certificació homologada -Bàsic 3, Elemental 3, Intermedi 3, Suficiència 3 i Superior- l'avaluació final és la suma de l'avaluació de curs i de la prova final. Per poder-se presentar a la prova cal haver assistit al 75% de les classes dels cursos presencials o haver obtingut la qualificació d'apte a la plataforma en el cas dels cursos en línia.

Per aprovar, cal superar els blocs eliminatoris tant de la prova com de l'avaluació de curs i tenir un mínim de 70 punts a l'avaluació final. La nota màxima que es pot obtenir de la prova final és de 80 punts. L'avaluació de curs s'obté a partir de la valoració de diverses activitats que s'han de lliurar al professor en els cursos presencials o de l'activitat de l'alumne a la plataforma en els cursos en línia. La nota màxima que es pot obtenir de l'avaluació de curs és de 20 punts. La prova final té una data única i l'alumnat té una única convocatòria per presentar-s'hi. El professorat convocarà l'alumnat per comentar la prova i els resultats a l'aula o individualment.

L'estructura i els models de proves es poden consultar en el web del Consorci, a l'adreça: http://breu.cpnl.cat/manuals.

Els requisits per poder-se presentar a la prova final són:

 • En els cursos presencials, haver assistit al 75% de les classes (l'assistència es compta a partir del dia d'inici del curs).

 • En els cursos en línia, haver obtingut la qualificació d'apte a la plataforma.

 • En la resta de cursos es fa avaluació continuada.

Qualsevol reclamació sobre les qualificacions obtingudes s'ha de fer mitjançant una sol·licitud escrita, adreçada a la Direcció del CNL, en un termini màxim de 20 dies després de la publicació de resultats, en la qual s'ha de fer constar el motiu al·legat per fer-la. En cas de ser considerada procedent, la Comissió d'Avaluació del centre farà la revisió de l'examen per tal de rectificar-ne o confirmar-ne la qualificació. L'alumnat rebrà el resultat de la revisió mitjançant un informe dels seus resultats en cada àrea de la prova en un termini màxim de dos mesos.

L'alumnat que s'hagi inscrit tres vegades en el mateix curs i no l'hagi superat, requerirà un informe positiu de la Direcció del Centre per poder-se tornar a matricular. En el cas que no l'obtingui, s'haurà d'esperar un any per tornar-se a matricular.

13. Certificació

El CPNL expedirà un certificat d'assoliment a les persones que aprovin el curs, d'acord amb el sistema d'avaluació que s'hagi fixat prèviament. En el cas que l'alumne hagi superat el nivell i vulgui tramitar el certificat d'assoliment, haurà de pagar l'import de la gestió. Es poden consultar els preus de les certificacions a: http://breu.cpnl.cat/preus.

El CPNL expedeix els certificats dels cursos que els alumnes han realitzat i han assolit. Si els cursos són de final de nivell de coneixements, els certificats també són a la llista d'equivalències de la DGPL i, per tant, són oficials. Si el curs acabat i assolit és un curs no homologat, el certificat que s'obté no apareix a la llista d'equivalències i, per tant, no acredita oficialment cap nivell.

14. Anul·lació de grups

L'inici dels cursos està condicionada a la inscripció d'un nombre mínim de persones, d'acord amb els mínims que s'expliciten a l'apartat 1. Quan no s'assoleixi aquest mínim, les persones inscrites podran recuperar l'import de la matrícula. El CPNL pot decidir tancar un curs que ja ha començat si, per raons alienes al mateix Consorci, es produeix una reducció dels alumnes. En aquest cas els alumnes rebran la bonificacióde l'import del curs.


Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

 • Facebook
 • YouTube
 • Google +
 • Twitter
 • Netvibes